L’Ajuntament torna a licitar una part de dues parcel·les de propietat municipal ubicades al polígon de Les Planes Baixes

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant la licitació de dos percentatges de parcel·les ubicats al polígon Les Planes Baixes. Es tracta d’un 33,64% d’una parcel·la i d’un 25,23% d’una altra, propietat de l’Ajuntament.

El febrer de 2018 es va aprovar el plec de clàusules per a la subhasta, mitjançant procediment obert, d’aquests terrenys, ja que la llei estableix que, quan les parcel·les estan catalogades dins del patrimoni municipal del sòl, s’ha de tirar endavant la licitació mitjançant aquest procediment. En aquella ocasió, no es va dur a terme cap adjuciació perquè el procediment va quedar desert en no presentar-se cap oferta. Ara, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès torna a licitar aquests percentatges de parcel·les i s’hi poden presentar propostes fins al 24 d’abril.

Posteriorment, la Mesa de contractació valorarà les diferents propostes segons el que determina el plec de clàusules.

Enllaç de l’anunci: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=45096576&reqCode=viewCn&idCap=31849028&


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès lleva a cabo la licitación de dos porcentajes de parcelas ubicados en el polígono Les Planes Baixes. Se trata de un 33,65% de una parcela y de un 25,23% de otra, propiedad del Ayuntamiento.

En febrero del 2018 se aprobó el pliego de cláusulas para la subasta, mediante procedimiento abierto, de estos terrenos, ya que la ley establece que, cuando las parcelas están catalogadas dentro del patrimonio municipal del suelo, se debe llevar a cabo la licitación mediante este procedimiento. En aquella ocasión, no hubo adjudicación porqué el procedimiento quedó desierto en no presentarse ninguna oferta. Ahora, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès vuelve a licitar estos porcentajes de parcelas y se pueden presentar propuestas hasta el 24 de abril.

Posteriormente, la Mesa de contratación valorará las diferentes propuestas según lo que determina el pliego de cláusulas.

Enlace del anuncio: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=45096576&reqCode=viewCn&idCap=31849028&

Comments are closed.