La Junta de Govern aprova el pagament de 32.225,35€ per complir la sentència judicial del recurs contenciós que una extreballadora de l’Ajuntament va interposar el 2013

En el Ple extraordinari de febrer de 2019 es va aprovar, per unanimitat, l’acompliment d’una sentència judicial del Jutjat del Contenciós – Administratiu número 1 de Tarragona.

El 2013, una treballadora municipal va interposar un recurs contenciós, després que,  l’abril del 2013, l’Ajuntament acordés declarar finalitzada la seva relació funcionarial interina amb l’Ajuntament. Aquest recurs va ser resolt a favor de l’extreballadora, de manera ferma, a finals de 2017, amb el següent text:

 “Es condemna l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès a abonar a la recorrent les sumes corresponents als salaris deixats de percebre des del dia 25 d’abril de 2013 fins al 30 d’octubre de 2013, minorats en les sumes percebudes en concepte de desocupació durant el període, totes elles considerades brutes; igualment, es condemna l’Ajuntament demandat a abonar a la recorrent l’import de les pagues extraordinàries reclamades de desembre de 2012 i juny i desembre de 2013. Tot l’anterior amb les minoracions degudes per quotes de la Seguretat Social i IRPF, havent l’Ajuntament de procedir a les regularitzacions oportunes, i a més meritant les sumes finals l’interès legal del diner des que havien de ser abonades fins al seu efectiu ingrés”.

En la Junta de Govern Local del 22 de març de 2019, va aprovar l’execució d’aquesta sentència i el pagament dels imports fixats, essent el total de 32.225,35€.


CASTELLANO | En el Pleno extraordinari de febrero del 2019 se aprobó, por unanimidad, el cumplimiento de una sentencia judicial del Juzgado del Contencioso – Administrativo número 1 de Tarragona.

El 2013, una trabajadora municipal interpuso un recurso contencioso, después que, en abril del 2013, el Ayuntamiento acordase declarar finalizada su relación funcionarial interina con el Auyuntamiento. Este recurso fue resuelto a favor de la extrabajadora, de manera firme, a finales del 2017, con el siguiente texto:

 “Se condena al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès a abonar a la recurrente las sumas correspondientes a los salarios dejados de percibir desde el día 25 de abril del 2013 hasta el 30 de octubre del 2013, minorados en las sumas percibidas en concepto de desocupación durante el periodo, todas ellas consideradas brutas; igualmente, se condena al Ayuntamiento demandado a abonar a la recurrente el importe de las pagas extraordinarias reclamadas de diciembre del 2012 y junio y diciembre del 2013. Todo lo anterior con las minoraciones debidas por cuotas de Seguridad Social e IRPF, debiendo el Ayuntamiento proceder a las regularizaciones oportunas, y además meritando en las sumas finales el interés legal del dinero desde que debían ser abonadas hasta su efectivo ingreso”.

En la Junta de Gobierno Local del 22 de marzo del 2019, se aprobó la ejecución de esta sentencia y el pago de los importes fijados, siendo el total de 32.225,35€.

 

Comments are closed.