Aquest dilluns 18 de març s’ha celebrat el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

 

190319 FOTO PLE ORDINARI

RESUM DELS PUNTS TRACTATS AL PLE ORDINARI DEL 18 DE MARÇ DE 2018

 1. Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 17/12/18.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor de PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita, M. Antolín (1).

 1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 24/12/18.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor de PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita, M. Antolín (1).

 1. Aprovació de l’acta del Ple extraordinari del 07/02/19.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor de PDeCAT (5) i ERC (5). La regidora no adscrita, M. Antolín, no vota aquest punt perquè no va assistir al ple del 07/02/19.

 1. Moció presentada pel PDeCAT en relació al pacte del Penedès Marítim.

No s’aprova.

Vots a favor: PDeCAT (5)

Vots en contra: ERC (5) i la regidora no adscrita, M. Antolín (1)

Els acords proposats a la moció eren els següents:

Primer.- Adherir-se al Pacte del Penedès Marítim.

Segon.- Donar suport a les iniciatives que queden expressades en el Pacte del Penedès Marítim.

Tercer.- Fer trasllat de l’acord als ajuntaments de la comarca, a les institucions comarcals, a les associacions municipalistes, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 1. Moció presentada pel PDeCAT per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.

S’aprova.

Vots a favor: PDeCAT (5)

Abstencions: ERC (5)

Vots en contra: regidora no adscrita, M. Antolín (1)

Els acords proposats a la moció eren els següents:

Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta en robatoris, alguns amb força, en domicilis del nostre municipi i a la nostra comarca.

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat per tal que, compartint aquesta preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.

Tercer.- Instar la Fiscalia general de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.

Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes.

Cinquè.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol els més de 800 milions d’euros que es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del Congrés dels Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.

 1. Moció presentada per la regidora no adscrita M. Antolín en relació a la renda garantida de la ciutadania.

S’aprova per unanimitat amb els vots a favor de: PDeCAT (5), ERC (5) i la regidora no adscrita, M. Antolín (1).

Es proposaven les següents mesures amb l’objectiu de fer complir plenament de la llei de la RGC:

 1. Davant les excuses injustificades, cedir les dades sobre les sol·licituds de RGC de persones sense llar, el nombre de resolucions aprovades i refusades a aquest col·lectiu.
 2. Davant del preocupant esborrany del reglament, sol·licitar a la Direcció d’Economia Social l’elaboració de l’obertura d’una comissió d’investigació parlamentària.
 3. Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre la implementació de la RGC pel Departament de Treball i d’Assumptes Socials i Famílies, tenint en compte la gravetat de la situació i la urgència de complir plenament la llei de RGC.
 4. Que requereixin al Govern de la Generalitat l’abonament de les sol·licituds de RGC, resolucions que no van ser notificades als sol·licitants dins del termini que estableix la llei RGC.
 5. Que requereixin al Govern de la Generalitat la revisió de les sol·licituds refusades, aplicant normes i procediments coherents amb el contingut de la llei RGC.
 6. Que es realitzi el seguiment de l’elaboració del Reglament perquè sigui plenament coherent amb el contingut de la llei de la RGC.
 7. Iniciar els tràmits legislatius per a la correcció de l’errada que afecta la quantitat de la prestació econòmica de la RGC de la segona persona en la unitat familiar o de convivència.
 8. Requerir al Govern de la Generalitat que ampliï els crèdits previstos per fer efectiu l’abonament i els complements de la RGC d’acord amb l’establer en l’apartat 1 de l’art. 17 sobre “Finançament de la prestació econòmica de la RGC” i la disposició final segona “Partida pressupostària, primer apartat, i donar ple compliment al seu caràcter de dret subjectiu”.
 9. Requerir al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya l’actualització de l’IRSC (indicador de renda de suficiència), que està congelat des del 2010 i sobre el qual es calcula la prestació de la Renda Garantida de la Ciutadania, no respectant ni la pujada de l’IPC que marca la llei.

Els acords proposats a la moció eren els següents:

Primer.- Donar suport a les 9 mesures o actuacions anteriorment descrites

Segon.- Exigir el ple compliment de la moció aprovada el 22 de novembre de 2018 al Parlament de Catalunya, pel que s’ha de revisar la totalitat de sol·licituds refusades en els termes acordats.

Tercer.- Exigir a la Direcció d’Economia Social, al Tercer sector, les cooperatives i l’autoempresa el ple compliment de la Llei de Transparència davant la sol·licitud d’informació pública efectuada per la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de la Ciutadania.

 1. Es dona compte dels decrets d’alcaldia signats des del ple ordinari del mes de novembre.
 1. Es dona compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del càlcul i la remissió del període mig de pagament del 3r trimestre de 2018, que va ser de 18,75 dies.
 1. Es dona compte de l’informe d’intervenció sobre el compliment del càlcul i la remissió del període mig de pagament del 4t trimestre de 2018, que va ser de 17,07 dies.

També es dona compte del període mig de pagament de tot el 2018, que se situa en 19,17 dies.

Tal com estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’Ajuntament té l’obligació de publicar el període mig de pagament a proveïdors (PMP). El Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, que modifica el Reial Decret 634/2014, del 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del PMP a proveïdors de les Administracions Públiques, manté que el termini màxim de pagament a proveïdors és de 30 dies, però modifica l’inici del còmput del càlcul. La diferència principal, respecte a la informació dels informes de morositat, és que el PMP es calcula a partir de la ràtio tant de les factures pagades com de les que resten pendents.

 1. Es dona compte del Decret d’alcaldia 2019/0165, de l’1 de març de 2019, relatiu a la liquidació del pressupost 2018.
 1. Es dona compte del Decret d’alcaldia 2019/0135, de 20 de febrer de 2019, relatiu a la pròrroga pressupostària del 2019.
 1. Es dona compte dels informes d’intervenció i avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute públic del 2019.

El tancament i liquidació de l’execució del pressupost del 2018:

-Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, amb una capacitat de finançament de 489.778,15€.

-No compleix amb la regla de la despesa per 497.283,72€, a causa de l’endarreriment de les obres realitzades per Fecsa-Endesa per incrementar la potència elèctrica al polígon (es tracta d’un incompliment puntual per un efecte extern a l’Ajuntament).

-Compleix el límit de deute: l’endeutament és del 32,39% (el límit màxim és del 70%).

Com que no es van aprovar els pressupostos proposats per al 2019 en el Ple extraordinari del 24 de desembre de 2018, es van prorrogar els pressupostos de 2018, quedant un pressupost de 3.906.277,32€ per al 2019, inferior al de 2018, que va ser de 4.854.927,02€, pel fet que amb el pressupost prorrogat no es pot preveure inversió.

El pressupost prorrogat compleix els requisits d’estabilitat pressupostària:

-Compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb una capacitat de finançament de 702.382,83€

-Compleix amb la regla de la despesa amb un marge de compliment d’1.645.416,04€

-Compleix el límit del deute: l’endeutament és d’un 31,10% (el límit màxim és del 70%).

Per tant, el pressupost de 2019 que es basa en la pròrroga del 2018, compleix els requisits d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu del límit de deute públic.

 1. Torn de precs i preguntes.

190319 FOTO PLE ORDINARI

CASTELLANO |

RESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS EN EL PLENO ORDINARIO DEL 18 DE MARZO DEL 2018

 1. Aprobación del acta del Pleno ordinario del 17/12/18.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita, M. Antolín (1).

 1. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 24/12/18.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita, M. Antolín (1).

 1. Aprobación del acta del Pleno extraordinario del 07/02/19.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor del PDeCAT (5) y ERC (5). La concejala no adscrita, M. Antolín, no vota este punto porqué no asistió al pleno del 07/02/19.

 1. Moción presentada por el PDeCAT en relación con el Pacte del Penedès Marítim.

No se aprueba.

Votos a favor: PDeCAT (5)

Votos en contra: ERC (5) y la concejala no adscrita, M. Antolín (1)

Los acuerdos propuestos en la moción eran los siguientes:

Primero.-  Adherirse al Pacte del Penedès Marítim.

Segundo.- Apoyar las iniciativas que quedan expresadas en el Pacte del Penedès Marítim.

Tercero.- Trasladar el acuerdo  a los ayuntamientos de la comarca, a las instituciones comarcales, a las asociaciones municipalistas, a los grupos parlamentarios con representación en el Parlament de Catalunya y al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 1. Moción presentada por el PDeCAT para hacer frente a la alarma social de los robos en casas habitadas.

Se aprueba.

Votos a favor: PDeCAT (5)

Abstenciones ERC (5)

Votos en contra: concejala no adscrita, M. Antolín (1)

Los acuerdos propuestos en la moción eran los siguientes:

Primero.- Mostrar nuestra preocupación por el incremento de la inseguridad ciudadana que se concreta en robos, algunos con fuerza, en domicilios de nuestro municipio y en nuestra comarca.

Segundo.- Instar al Gobierno de la Generalitat para que, compartiendo esta preocupación y de una forma acertada con los Ayuntamientos, impulsen las actuaciones policiales necesarias y coordinadas para resolver esta problemática.

Tercero.- Instar a la Fiscalía general de Catalunya y al Tribunal Superior de Justicia con el objetivo que en sus respectivos ámbitos de decisión sigan atentos en las fases de graduar las peticiones de pena, de las sentencias y de considerar la reincidencia.

Cuarto.- Delante de este aumento de robos en domicilios, hacer llegar también a los grupos parlamentarios del Parlament de Catalunya y del Congreso de los Diputados esta preocupación para que se solicite una modificación del Código Penal para elevar las penas por esta tipología de delitos.

Quinto.- Reclamar al Gobierno del Estado español los más de 800 millones de euros que deben a la Generalitat por tal que puedan ser revertidos en una mejora de los recursos materiales y humanos de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Sexto.- Comunicar estos acuerdos al Parlament de Catalunya, al Departamento de Interior, a la Diputación, al Gobierno del Estado, a los grupos del Parlamento y del Congreso de los Diputados, y al Consell Comarcal a los efectos oportunos, haciendo patente la preocupación de nuestro municipio.

 1. Moción presentada por la concejala no adscrita M. Antolín con relación a la renta garantizada a la ciudadanía.

Se aprueba por unanimidad con los votos a favor de: PDeCAT (5), ERC (5) y la concejala no adscrita, M. Antolín (1).

Se proponían las siguientes medidas con el objetivo de hacer cumplir plenamente la ley de la RGC:

 1. Ante las excusas injustificadas, ceder los datos sobre las solicitudes de RGC de personas sin hogar, el número de resoluciones aprobadas y rechazadas a este colectivo.
 2. Ante el preocupante borrador del reglamento, solicitar a la Dirección de Economía Social la elaboración de la apertura de una comisión de investigación parlamentaria.
 3. Aprobar la realización de una auditoría independiente sobre la implementación de la RGC pro el Derecho de Trabajo y Asuntos Sociales y Familias, teniendo en cuenta la gravedad de la situación y la urgencia de cumplir plenamente la ley de RGC.
 4. Que requieran al Gobierno de la Generalitat el abono de las solicitudes de RGC, resoluciones que no fueron notificadas a los solicitantes dentro del plazo que establece la ley RGC.
 5. Que requieran al Gobierno de la Generalitat la revisión de las solicitudes rechazadas, aplicando normas y procedimientos coherentes con el contenido de la ley RGC.
 6. Que se realice el seguimiento de elaboración del Reglamento para que sea plenamente coherente con el contenido de la ley de la RGC.
 7. Iniciar los trámites legislativos para la corrección del error que afecta a la cuantía de la prestación económica de RGC de la segunda persona en la unidad familiar o de convivencia.
 8. Requerir al Gobierno de la Generalitat que amplíe los créditos previstos para hacer efectivo el abono y complementos de la RGC de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del art. 17 sobre “Financiación de la prestación económica de la RGC” y la disposición final segunda “Partida presupuestaria, primer apartado, y dar pleno cumplimiento a su carácter de derecho subjetivo.
 9. Requerir al Gobierno de la Generalitat y al Parlament de Catalunya la actualización del IRSC (Indicador de Renda de Suficiència), que está congelado desde 2010 y sobre el que se calcula la prestación de la Renta Garantida de la Ciutadania, no respetando NI la subida del IPC que marca la Ley.

Los acuerdos propuestos en la moción eran los siguientes:

Primero.- Apoyar a las 9 medidas o actuaciones anteriormente descritas.

Segundo.- Exigir el pleno cumplimiento de la moción aprobada el 22 de noviembre 2018 en el Parlament de Catalunya, por el que deber revisarse la totalidad de solicitudes rechazadas en los términos acordados.

Tercero.- Exigir a la Dirección de Economía Social, el Tercer sector, las cooperativas y la auto empresa el pleno cumplimiento de la Ley de Transparencia ante la solicitud de información pública efectuada por la representación de la Comisión Promotora de la Renta garantizada de Ciudadanía.

 1. Se da cuenta de los decretos de alcaldía firmados desde el pleno ordinario del mes de noviembre.
 2. Se da cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del cálculo y la remisión del periodo medio de pago del 3r trimestre del2 018, que fue de 18,75 días.
 3. Se da cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del cálculo y la remisión del periodo medio de pago del 4º trimestre del 2018, que fue de 17,07 días.

También se da cuenta del periodo medio de pago de todo el 2018, que se sitúa en 19,17 días.

Tal como establece la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Ayuntamiento tiene la obligación de publicar el periodo medio de pago a proveedores (PMP). El Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, que modifica el Real Decreto 634/2014, del 25 de julio, que desarrolla la metodología de cálculo del PMP a proveedores de las Administraciones Públicas, mantiene que el plazo máximo de pago a proveedores es de 30 días, pero modifica el inicio del cómputo del cálculo. La diferencia principal, respeto a la información de los informes de morosidad, es que el PMP se calcula a partir del ratio tanto de las facturas pagadas como de las que quedan pendientes.

 1. Se da cuenta del Decreto de alcaldía 2019/0165, de 1 de marzo del 2019, relativo a la liquidación del presupuesto 2018.
 2. Se da cuenta del Decreto de alcaldía 2019/0135, de 20 de febrero del 2019, relativo a la prórroga presupuestaria del 2019.
 3. Se da cuenta de los informes de intervención y evaluación del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y deuda pública del 2019.

El cierre y liquidación de la ejecución del presupuesto del 2018:

-Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación de 489.778,15€.

-No cumple con la regla del gasto por 497.283,72€, a causa del atraso de las obras realizadas por Fecsa-Endesa para incrementar la potencia eléctrica del polígono (se trata de un incumplimiento puntual por un efecto externo al Ayuntamiento).

-Cumple el límite de deuda: la deuda es del 32,39% (el límite máximo es del 70%).

Como que no se aprobaron los presupuestos propuestos para el 2019 en el Pleno extraordinario del 24 de diciembre del 2018, se prorrogaron los presupuestos del 2018, quedando un presupuesto de 3.906.277,32€ para el 2019, inferior al de 2018, que fue de 4.854.927,02€, por el hecho que con el presupuesto prorrogado no se puede prever inversión.

El presupuesto prorrogado cumple los requisitos de estabilidad presupuestaria:

-Cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria con una capacidad de financiación de 702.382,83€.

-Cumple con la regla del gasto con un margen de cumplimiento de 1.645.416,04€.

-Cumple el límite de la deuda: el endeudamiento es de un 31,10% (el límite máximo es del 70%).

Por lo tanto, el presupuesto del 2019 que se basa en la prórroga del 2018, cumple los requisitos de estabilidad presupuestaria, regla del gasto y objetivo del límite de deuda pública.

 1. Turno de ruegos y preguntas.

 

Comments are closed.