L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha començat a treballar en la Relació de Llocs de Treball

RLT IMATGE

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha començat a treballar en la creació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament i, per aquest motiu, el passat divendres 8 de març va tenir lloc una reunió informativa prèvia a la constitució de la mesa de negociació. Van prendre part d’aquesta trobada diversos representants dels treballadors, la secretària de l’ajuntament, l’alcaldessa del municipi i personal de l’empresa encarregada de dur a terme l’assessorament i la redacció de la Relació de Llocs de Treball. La reunió va servir per lliurar el primer document de treball- que inclou la memòria de la RLT de l’Ajuntament, un organigrama i les fitxes de cadascun dels llocs de treball de l’Ajuntament (els actuals i els que es podrien preveure de cara a un futur)-, consensuar la decisió de treballar també en un conveni per als treballadors funcionaris i laborals i fixar un calendari de reunions.

En la propera reunió programada, que tindrà lloc aquest mes de març, es constituirà la mesa de negociació i, a banda dels representants que han assistit a la reunió del 8 de març, també es comptarà amb els representants dels sindicats UGT i CCOO.

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “la intenció d’alcaldia és consensuar la proposta de la RLT i de conveni, de manera que sigui la que millor representi els treballadors actuals i la que millor reflecteixi les necessitats actuals i futures de l’Ajuntament per poder oferir un bon servei a la ciutadania”. Ferré ha afegit que “l’Ajuntament de la Bisbal no comptava amb aquest document i, per aquest motiu, ha començat a treballar en la seva confecció, en comunicació amb els treballadors de l’Ajuntament i l’empresa contractada per a la redacció de la Relació de llocs de Treball”.  Quant al conveni per als treballadors, Ferré considera que “tot i que l’Ajuntament no té l’obligació de comptar amb aquest document, ni per volum de població ni per nombre de treballadors, pot ser positiu tirar-lo endavant, ja que ajudarà a regular les relacions laborals entre els treballadors i l’Ajuntament i contribuirà a garantir els drets i les obligacions d’ambdues parts”.

LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

La Relació de llocs de treball (RLT) és un instrument formal d’ordenació i classificació de tots els llocs de treball de funcionaris, personal laboral i eventual de l’Ajuntament. Per a cada lloc de treball s’ha d’indicar, com a mínim:

  • La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
  • Les característiques essencials del lloc, incloses, si escau, les funcions específiques atribuïdes.
  • Els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball.
  • El complement de destinació assignat i el complement específic corresponent.
  • La forma de provisió del lloc de treball.

La Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contemplarà els llocs de treball necessaris per al funcionament actual de l’Ajuntament però també aquells que es podrien necessitar en un futur i, una vegada aprovada, s’aniran traient a concurs diversos llocs de treball, sempre en la mesura que ho permetin les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i els pressupostos municipals. El document també servirà per adequar els sous dels treballadors, de manera que cobrin el mateix per fer una mateixa feina (antiguitats a banda). En aquest sentit, Ferré ha volgut aclarir que “cap dels treballadors cobrarà menys del que venia cobrant fins ara”.

Les primeres reunions per confeccionar la Relació de Llocs de Treball van començar al desembre, quan l’empresa que s’encarrega de la confecció del document i l’alcaldessa van fer reunions amb tots els treballadors per explicar-los què és una RLT i quin procediment se segueix per a la seva confecció i aprovació. Durant la segona quinzena de desembre l’alcaldessa va lliurar a cada treballador la seva fitxa de lloc de treball amb la denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic, les característiques essencials del lloc, les funcions específiques atribuïdes, els requisits exigits per a ocupar el lloc de treball, el complement de destinació assignat, el complement específic corresponent, la forma de provisió del lloc de treball, el sou brut mensual i el que es correspondrà amb l’aplicació de la RLT. El personal podia fer propostes de modificació d’aquestes fitxes fins a la setmana després de Reis i ara, un cop lliurades les propostes de modificació a alcaldia, han començat les reunions amb la finalitat de constituir la mesa de negociació de la RLT per redactar i aprovar el document.


RLT IMATGE

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha empezado a trabajar en la creación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento y, por este motivo, el pasado viernes 8 de marzo tuvo lugar una reunión informativa previa a la constitución de la mesa de negociación. Tomaron parte de este encuentro varios representantes de los trabajadores, la secretaria municipal, la alcaldesa del municipio y personal de la empresa encargada de llevar a cabo el asesoramiento y la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo. La reunión sirvió para entregar el primer documento de trabajo – que incluye la memoria de la RPT del Ayuntamiento, un organigrama y las fichas de cada uno de los puestos de trabajo del Ayuntamiento (los actuales y los que se podrían prever de cara a un futuro)-, consensuar la decisión de trabajar también en un convenio para los trabajadores funcionarios y laborales y fijar un calendario de reuniones.

En la próxima reunión programada, que tendrá lugar este mes de marzo, se constituirá la mesa de negociación y, a parte de los representantes que han asistido a la reunión del 8 de marzo, también se contará con los representantes de los sindicatos UGT y CCOO.

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicado que “la intención de alcaldía es consensuar la propuesta de la RPT y del convenio, de manera que sea la que mejor represente a los trabajadores actuales y la que mejor refleje las necesidades actuales y futuras del Ayuntamiento para poder ofrecer un buen servicio a la ciudadanía”. Ferré ha añadido que “el Ayuntamiento de la Bisbal no contaba con este documento y, por este motivo, ha empezado a trabajar en su confección, en comunicación con los trabajadores del Ayuntamiento y la empresa contratada para la redacción de la Relación de Puestos de Trabajo”. En cuanto al convenio para los trabajadores, Ferré considera que “aunque el Ayuntamiento no tiene la obligación de contar con este documento, ni por volumen de población ni por número de trabajadores, puede ser positivo llevarlo a cabo,ya que ayudará a regular las relaciones laborales entre los trabajadores y el Ayuntamiento y contribuirá a garantizar los derechos y las obligaciones de ambas partes”.

LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE LA BISBAL DEL PENEDÈS

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es un instrumento formal de ordenación y clasificación de todos los puestos de trabajo de funcionarios, personal laboral y eventual del Ayuntamiento. Par cada puesto de trabajo de debe indicar, como mínimo:

  • La denominación del puesto y de su encuadre orgánico.
  • Las características esenciales del puesto, incluidas, si corresponde, las funciones específicas atribuibles.
  • Los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo.
  • El complemento de destinación asignado y el complemento específico correspondiente.
  • La forma de provisión del puesto de trabajo.

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contemplará los puestos de trabajo necesarios para el funcionamiento actual del Ayuntamiento pero también aquellos que se podrían necesitar en un futuro y, una vez aprobada, se irán sacando a concurso varios puestos de trabajo, siempre en la medida que lo permitan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y los presupuestos municipales. El documento también servirá para adecuar los sueldos de los trabajadores, de manera que cobren lo mismo por hacer un mismo trabajo (antigüedades a parte). En este sentido, Ferré ha querido aclarar que “ningún trabajador cobrará menos de lo que venía cobrando hasta ahora”.

Las primeras reuniones para confeccionar la Relación de Puestos de Trabajo empezaron en diciembre, cuando la empresa que se encarga de la confección del documento y la alcaldesa hicieron reuniones con todos los trabajadores para explicarles que es una RPT y que procedimiento se sigue para su confección y aprobación. Durante la segunda quincena de diciembre la alcaldesa entregó a cada trabajador su ficha de puesto de trabajo con la denominación del puesto y su encuadre orgánico, las características esenciales del puesto, las funciones específicas atribuibles, los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo, el complemento de destinación asi9gnado, el complemento específico correspondiente, la forma de provisión del puesto de trabajo, el sueldo bruto mensual y el que se corresponderá con la aplicación de la RLT. El personal podía hacer propuestas de modificación de estas fichas hasta la semana después de Reyes y, ahora, una vez entregadas las propuestas de modificación a alcaldía, han empezado las reuniones con la finalidad de constituir la mesa de negociación de la RPT para redactar y aprobar el documento.

 

 

 

 

Comments are closed.