L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha instal·lat comptadors a la sortida dels pous del municipi

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha instal·lat comptadors a la sortida dels pous del Manyé, la Masieta i el nou de Can Gordei per, així, millorar el control de l’aigua que s’extreu de cadascun d’aquests pous i fer més eficaç la distribució d’aigua a la xarxa de subministrament del municipi. També ha instal·lat comptadors a la sortida dels dipòsits de l’Esplai, Can Gordei I, Can Gordei II, el Priorat de la Bisbal i la Miralba, així com el rebombament del carrer Besòs de Can Gordei.

El passat 31 d’agost la Junta de Govern va aprovar l’adjudicació de la contractació d’Aqualia per a la instal·lació de comptadors per al control dels cabals subministrats en alta. Aquesta adjudicació es va aprovar per un import de 39.780,26€ (més IVA) dels quals 12.650,94€ es pagaran amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i 27.139,32€ amb el superàvit del pressupost de l’any 2017 (distribució dels imports aprovada al ple del 4 de juny de 2018).

La instal·lació d’aquests comptadors permet un control exhaustiu dels cabals aportats a les diferents xarxes del municipi i optimitzar el rendiment tècnic del servei, ja que tenen la capacitat d’enviar via internet els consums, de forma instantània, i analitzar el consum, així com detectar possibles fuites. D’aquesta manera els operaris d’Aqualia podran actuar allà on cal de forma més precisa. A més, s’han instal·lat alarmes als dipòsits que permetran enviar avisos de nivells mínims al telèfon dels operaris, amb la finalitat d’evitar possibles problemes de subministrament. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “es tracta d’una inversió que era necessària per millorar l’eficiència de les instal·lacions i per poder tenir un control més rigorós i concret sobre el subministrament d’aigua al municipi”.

IMG-20190129-WA0001


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha instalado contadores a la salida de los pozos del Manyé, la Masieta y el nuevo de Can Gordei para, así, mejorar el control del agua que se extrae de cada uno de estos pozos y hacer más eficaz la distribución de agua en la red de suministro del municipio. También ha instalado contadores a la salida de los depósitos del Esplai, Can Gordei I, Can Gordei II, el Priorat de la Bisbal y la Miralba, así como el rebombeamiento de la calle Besòs de Can Gordei.

El pasado 31 de agosto la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación de la contratación de Aqualia para la instalación de contadores para el control de los caudales suministrados en alta. Esta adjudicación se aprobó por un importe de 39.780,26€ (más IVA) de los cuales 12.650,94€ se pagarán con una subvención de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y 27.139,32€ con el superávit del presupuesto del año 2017 (distribución de los importes aprobada en el pleno del 4 de junio del 2018).

La instalación de estos contadores permite un control exhaustivo de los caudales aportados a las diferentes redes del municipio y optimizar el rendimiento técnico del servicio, ya que tienen la capacidad de enviar vía internet los consumos, de forma instantánea, y analizar el consumo, así como detectar posibles fugas. De esta forma los operarios de Aqualia podrán actuar allí donde haga falta de forma más precisa. Además, se han instalado alarmas en los depósitos que permitirán enviar avisos de niveles mínimos al teléfono de los operarios, con la finalidad de evitar posibles problemas de suministro. La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “se trata de una inversión que era necesaria para mejorar la eficiencia de las instalaciones y para poder tener un control más riguroso y concreto sobre el suministro de agua en el municipio”.

 

 

 

 

Comments are closed.