L’Ajuntament aprova els beneficiaris de les subvencions sobre la quota líquida de l’IBI per a persones amb pocs recursos

La Junta de Govern Local ha aprovat els beneficiaris de les subvencions sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos corresponents a l’exercici 2018. L’any passat va ser el primer any que es van convocar aquestes subvencions i se’n beneficiaran tres famílies, ja que compleixen tots els requisits de la convocatòria. Així, una família rebrà 299,39€ i dues més 300€ cadascuna.

Aquesta subvenció sobre la quota líquida de l’IBI s’adreça a propietaris o llogaters als quals se’ls repercuteix la quota en el rebut de lloguer. Per poder rebre la subvenció cal que visquin i estiguin empadronats a l’habitatge (que ha d’estar a la Bisbal del Penedès), que tinguin uns ingressos bruts inferiors als referenciats a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i, en cas de resultar beneficiaris, podran rebre una subvenció del 60% de la quota de l’IBI, amb un màxim de 300€.

La finalitat d’aquest ajut és contribuir al sosteniment del col·lectiu de persones vulnerables al risc de pobresa i d’exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

Per a aquesta convocatòria s’hi han presentat 8 sol·licituds, 5 de les quals no compleixen els requisits per diversos motius, entre ells, que els sol·licitants tenen altres propietats, que no han aportat la informació que se’ls va requerir al mes d’octubre o que la persona sol·licitant no és la persona titular del rebut de l’IBI i no ha pogut justificar que assumeix aquest pagament.

REQUISITS PER REBRE LA SUBVENCIÓ

Per poder rebre aquesta subvenció, la persona sol·licitant havia d’estar empadronada a l’habitatge per al qual se sol·licitava la subvenció, que havia d’estar situat a la Bisbal del Penedès. El sol·licitant també havia de ser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) pel seu habitatge habitual com a propietari de l’immoble, se li havia de repercutir la quota en els rebuts de lloguer en ser subjecte passiu de l’IBI o havia de tenir l’IBI repercutit al rebut de lloguer en la data de meritació de la quota subvencionada. També era necessari que el sol·licitant no fos propietari d’altres immobles urbans (ni la persona sol·licitant ni cap de les persones empadronades en el mateix habitatge). Així mateix, la persona sol·licitant i les persones empadronades a l’habitatge, havien de tenir uns ingressos anuals bruts iguals o inferiors al llindar d’ingressos referenciats a l’IRSC i estar al corrent del pagament de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la resta d’Administracions Públiques i la Seguretat Social, tal com estableix la normativa vigent.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno Local ha aprobado los beneficiarios de las subvenciones sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para personas con pocos recursos correspondientes al ejercicio 2018. El año pasado fue el primer año que se convocaron estas subvenciones y se beneficiarán tres familias, ya que cumplen todos los requisitos de la convocatoria. Así, una familia recibirá 299,39€ y dos más 300€ cada una.

Esta subvención sobre la cuota líquida del IBI se dirige a propietarios o arrendatarios a los que se les repercute la cuota en el recibo del alquiler. Para poder recibir la subvención es necesario que vivan y estén empadronados en la vivienda (que debe estar en la Bisbal del Penedès), que tengan unos ingresos brutos inferiores a los referenciados en el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) y, en caso de resultar beneficiarios, podrán recibir una subvención del 60% de la cuota del IBI, con un máximo de 300€.

La finalidad de esta ayuda es contribuir al sostenimiento del colectivo de personas vulnerables al riesgo de pobreza y exclusión social mediante la compensación parcial de la carga tributaria municipal asociada a la vivienda habitual.

Para esta convocatoria se han presentado 8 solicitudes, 5 de las cuales no cumplen los requisitos por varios motivos, entre ellos, que los solicitantes tienen otras propiedades, que no han aportado la información que se les requirió en el mes de octubre o que la persona solicitante no es la persona titular del recibo del IBI y no ha podido justificar que asume este pago.

REQUISITOS PARA RECIBIR LA SUBVENCIÓN

Para poder recibir esta subvención, la persona solicitante tenía que estar empadronada en la vivienda para la cual se solicitaba la subvención, que tenía que estar situada en la Bisbal del Penedès. El solicitante también tenía que ser sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por su vivienda habitual como propietario del inmueble, se le debía repercutir la cuota en los recibos de alquiler en se sujeto pasivo del IBI o debía de tener el IBI repercutido en el recibo de alquiler en la fecha de devengo de la cuota subvencionada. También era necesario que el solicitante no fuese propietario de otros inmuebles urbanos (ni la persona solicitante ni ninguna de las personas empadronadas en la misma vivienda). Así mismo, la persona solicitante y las personas empadronadas en la vivienda, debían tener unos ingresos anuales brutos iguales o inferiores al umbral de ingresos referenciados en el IRSC y estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, el resto de Administraciones Públicas y la Seguridad Social, tal como establece la normativa vigente.

Comments are closed.