L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès haurà de prorrogar el pressupost de l’any 2018

FOTO PLE EXTRAORDINARI 181224

El Ple Extraordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no ha aprovat el pressupost municipal de l’any 2019, proposat l’equip de govern (PDeCAT) amb els vots a favor del PDeCAT (5) i en contra d’ERC (5) i la regidora no adscrita (1).

Com que el pressupost proposat per a l’any 2019 no s’ha aprovat, el pressupost de 2018 es prorrogarà automàticament, ja que la Llei 7/1985 de 2 d’abril (la llei 847/1985) Reguladora de les Bases de Règim local estableix, a l’article 112.5, que: “si el pressupost no fos aprovat abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent, quedarà automàticament prorrogada la vigència de l’anterior” i, per aquest motiu, l’Ajuntament podrà fer despesa corrent però no inversió.

Durant el ple s’ha donat compte de l’informe del Departament d’Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, l’objectiu de deute públic i la regla de la despesa sobre el pressupost que es portava a aprovació. El regidor d’Hisenda, Pere Saumoy, ha explicat que el superàvit o dèficit no financer (que s’obté de la diferència entre els drets reconeguts i les obligacions reconegudes) seria de 363.471,12€. A més, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tindria una capacitat de finançament de 886.169,78€, és a dir, que l’Ajuntament compliria el requisit d’estabilitat pressupostària per un import de 886.169,78€. Quant a la Regla de la Despesa, l’Ajuntament compliria amb un marge de 1.064.742,57€, que és l’import corresponent a la despesa finançada amb fons finalistes provinents d’administracions públiques. D’altra banda, el nivell de deute de l’Ajuntament seria d’un 24,49% (un 15,98% menys que el 2018) i, per tant, l’ens municipal estaria molt per sota del 110% d’ingressos corrents, que és el límit previst segons l’article 53 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per la qual cosa, es compliria l’objectiu de deute públic.

DADES DEL PRESSUPOST D’ANYS ANTERIORS

2015 – Nivell de deute 113% – Pressupost: 3.720.150€ – Compliment de la Regla de la Despesa: No

2016 – Nivell de deute 59,21%  – Pressupost: 3.975.433,19€ – Compliment de la Regla de la Despesa: Sí

2017 – Nivell de deute  39,25% – Pressupost: 4.457.874,95€- Compliment de la Regla de la Despesa: Sí

2018 – Nivell de deute  40,47% – Pressupost: 4.854.927,02 – Compliment de la Regla de la Despesa: Sí

Podeu consultar el document explicatiu sobre el pressupost per a l’any 2019 que s’ha elevat al ple en aquest enllaç: Proposta de pressupost debatuda al Ple extraordinari del 24 de desembre de 2018 – No aprovada

Document explicatiu del pressupost de l’any 2018: Pressupost 2018-Ajuntament la Bisbal


CASTELLANO | El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no ha aprobado el presupuesto municipal del año 2019, propuesto por el equipo de gobierno (PDeCAT) con los votos a favor del PDeCAT (5) y en contra de ERC (5) y la concejala no adscrita (1).

Como el presupuesto propuesto para el año 2019 no se ha aprobado, el presupuesto del 2018 se prorrogará automáticamente, ya que la Ley 7/1985 de 2 de abril (la ley 847/1985) Reguladora de las Bases de Régimen Local establece, en el artículo 112.5, que: “si el presupuesto no fuese aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior” y, por este motivo, el Ayuntamiento podrá hacer gasto corriente pero no inversión.

Durante el pleno se ha dado cuenta del informe del Departamento de Intervención Municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el objetivo de deuda pública y la regla del gasto sobre el presupuesto que se llevaba a aprobación. El concejal de Hacienda, Pere Saumoy, ha explicado que el superávit o déficit no financiero (que se obtiene de la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas) sería de 363.471,12€. Además, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès tendría una capacidad de financiación de 886.169,78€, es decir, que el Ayuntamiento cumpliría el requisito de estabilidad presupuestaria por un importe de 886.169,78€. En cuanto a la Regla del Gasto, el Ayuntamiento cumpliría con un margen de 1.064.742,57€, que es el importe correspondiente al gasto financiado con fondos finalistas provenientes de administraciones públicas. Por otro lado, el nivel de deuda del Ayuntamiento sería de un 24,49% (un 15,98% menos que el 2018) y, por lo tanto, el ente municipal estaría muy por debajo del 110% de ingresos corrientes, que es el límite previsto según el artículo 53 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la cual cosa, se cumpliría el objetivo de deuda pública.

DATOS DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES

2015 – Nivel de deuda 113% – Presupuesto: 3.720.150€ – Cumplimiento de la Regla del Gasto: No

2016 – Nivel de deuda 59,21%  – Presupuesto: 3.975.433,19€ – Cumplimiento de la Regla del Gasto: Sí

2017 – Nivel de deuda  39,25% – Presupuesto: 4.457.874,95€- Cumplimiento de la Regla del Gasto: Sí

2018 – Nivel de deuda  40,47% – Presupuesto: 4.854.927,02 – Cumplimiento de la Regla del Gasto: Sí

Podéis consultar el documento explicativo sobre el presupuesto para el año 2019 que se ha elevado al pleno en este enlace: Proposta de pressupost debatuda al Ple extraordinari del 24 de desembre de 2018 – No aprovada

Documento explicativo del presupuesto del año 2018: Pressupost 2018-Ajuntament la Bisbal

Comments are closed.