L’Ajuntament de la Bisbal tindrà un nou sistema electrònic per a la gestió comptable i econòmica municipal

La Junta de Govern local ha aprovat la licitació de la implantació i posada en funcionament d’una eina informàtica que funciona amb la tecnologia “Software as a service” (SaaS) i que està destinada a la gestió econòmica i comptable pública per a mitjans electrònics.

Fins ara, el departament de comptabilitat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès utilitzava un sistema de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Baix Penedès per a dur a terme aquesta acció. Com que aquest sistema es deixarà de fer servir properament, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha procedit a tirar endavant una licitació, per quatre anys (del gener de 2019 fins al desembre de 2022) per un import total de 27.410€ (més IVA).

Aquest nou sistema permetrà registrar totes les operacions de naturalesa pressupostària, no pressupostària, econòmica, financera i patrimonial de l’Ajuntament. A més, ha de garantir l’evolució normativa de l’aplicació i ha de permetre l’assoliment dels següents objectius:

-Dur a terme la comptabilitat analítica per determinar el cost de les activitats i els indicadors de gestió, així com el cost efectiu dels serveis

-Elaborar el pressupost i fer el seguiment de la seva execució

-Gestionar el deute

-Gestionar totes les factures a través de formats electrònics

-Tractar la informació i recopilar les dades comptables de l’Ajuntament

-Integrar aquesta eina a la resta de sistemes municipals existents

Està previst que aquesta licitació s’adjudiqui a finals d’aquest any perquè el contracte amb l’empresa adjudicatària es pugui iniciar el 2019.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local ha aprobado la licitación de la implantación y puesta en funcionamiento de una herramienta informática que funciona con la tecnología “Software as a service” (SaaS) y que está destinada a la gestión económica y contable a través de medios electrónicos.

Hasta ahora, el departamento de contabilidad del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès utilizaba un sistema de la Diputación de Taragona y el Consell Comarcal del Baix Penedès para llevar a cabo esta acción. Puesto que este sistema se dejará de utilizar próximamente, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha procedido a sacar adelante una licitación, por cuatro años (de enero del 2019 hasta diciembre del 2022) por un importe total de 27.410€ (más IVA).

Este nuevo sistema permitirá registrar todas las operaciones de naturaleza presupuestaria, no presupuestaria, económica, financiera y patrimonial del Ayuntamiento. Además, debe garantizar la evolución normativa de la aplicación y debe permitir alcanzar los siguientes objetivos:

-Llevar a cabo la contabilidad analítica para determinar el coste de las actividades y los indicadores de gestión, así como el coste efectivo de los servicios

-Elaborar un presupuesto y hacer el seguimiento de su ejecución

-Gestionar la deuda

-Gestionar las facturas a través de formatos electrónicos

-Tratar la información y recopilar los datos contables del Ayuntamiento

-Integrar esta herramienta en el resto de sistemas municipales existentes

Está previsto que esta licitación se adjudique a finales de este año para que el contrato con la empresa adjudicataria se pueda iniciar en el 2019.

Comments are closed.