S’ha convocat un Ple ordinari per al proper dilluns 17 de desembre a les 19h

El proper dilluns 17 de desembre a les 19h, tindrà lloc un Ple Ordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb el següent

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva:

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
 2. Expedient 393/2018. Aprovació o Modificació del Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social.
 3. Expedient 409/2018. Delimitació terme municipal amb els municipis del Montmell, Llorenç i Rodonyà.
 4. Expedient 1847/2018. Participació en Organismes o Institucions. Adhesió a l’Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà.
 5. Expedient 1849/2018. Aprovació del Conveni amb Aqualia per a la creació d’un Fons social de solidaritat per garantir l’accés a l’aigua potable de tots els ciutadans i compliment de la normativa en matèria de pobresa energètica.
 6. Expedient 1853/2018. Aprovació de la moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga de fam.
 7. Expedient 1855/2018. Modificació de crèdit.

B) Activitat de Control:

8. Donar compte Decrets d’Alcaldia

9. Informe d’Alcaldia

C) Precs i preguntes.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA:

Us recordem que segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

CASTELLANO | El próximo lunes 17 de diciembre a las 19h, tendrá lugar un Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

A) Parte resolutiva:

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 2. Expediente 393/2018. Aprobación o Modificación del Reglamento que regula las prestaciones económicas de urgencia social. 
 3. Expediente 409/2018. Delimitación del término municipal con los municipios del Montmell, Llorenç y Rodonyà. 
 4. Expediente 1847/2018. Participación en Organismos o Instituciones. Adhesión a la Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà.
 5. Expediente 1849/2018. Aprobación del Convenio con Aqualia para la creación de un Fondo social de solidaridad para garantizar el acceso al agua potable de todos los ciudadanos y cumplimiento de la normativa en materia de pobreza energética. 
 6. Expediente 1853/2018. Aprobación de la moción para denunciar el bloqueo jurídico del tribunal constitucional y de soporte a los presos políticos que hacen huelga de hambre. 
 7. Expediente 1855/2018. Modificación de crédito.

B) Actividad de Control:

8. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía.

9. Informe de Alcaldía

C) Ruegos y preguntas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Os recordamos que según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.

Comments are closed.