Fins al 15 de desembre podeu sol·licitar els ajuts econòmics per a la rehabilitació o neteja de façanes i tancament de solars

subv_facanes_def

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que fins al 15 de desembre de 2018 es poden sol·licitar els ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la rehabilitació i neteja de façanes i el tancament de solars (exercici 2018).

Les activitats que se subvencionen, són:

-Rehabilitació i neteja de façanes: actuacions que millorin l’estètica i la seguretat dels elements estructurals i ornamentals que conformen les façanes. S’entén per façana el parament exterior d’un edifici visible des de la via pública, incloses les parets mitgeres que, de forma forçosa i permanent, hagin de quedar al descobert.

-Tancament de solars: tancament de solars urbans, entenent com a solar urbà aquell terreny situat dins del teixit urbà que compleixi els requisits establerts a l’article 29 del Decret Legislatiu 1-2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

La quantitat de l’ajut serà del 25% del cost total de l’obra a realitzar amb un màxim de 500€ per obra o activitat. La partida total que el Pressupost 2018 de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès contempla per a aquesta subvenció ascendeix  a 10.000€.

Requisits de la persona sol·licitant:

  • que tinguin la consideració de subjecte passiu contribuent, segons les ordenances fiscals vigents que regulen l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres i la taxa per tramitació de llicències urbanístiques o altres actes d’intervenció municipal en l’edificació i ús del sòl
  • que estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries municipals

Bases de la convocatòria: BASES SUBVENCIONS FAcANES i TANQUES SOLARS

Model de sol·licitud: MODEL SOL_LICITUD AJUTS ECONOMICS PER A LA REHABILITACIO DE FAcANES I EL TANCAMENT DE SOLARS


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa que hasta el 15 de diciembre del 2018 se pueden solicitar las ayudas económicas, de carácter individual, para la rehabilitación y la limpieza de fachadas y el cierre de solares (ejercicio 2018).

Las actividades que se subvencionan, son:

-Rehabilitación y limpieza de fachadas: actuaciones que mejoren la estética y la seguridad de los elementos estructurales y ornamentales que conforman las fachadas. Se entiende por fachada el paramento exterior de un edificio visible desde la vía pública, incluidas las paredes medianeras que, de forma forzosa y permanente, hayan de quedar al descubierto.

-Cierre de solares: cierre de solares urbanos, entendiendo como solar urbano aquel terreno situado dentro del tejido urbano que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 29 del Decreto Legislativo 1-2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo.

La cantidad de la ayuda será del 25% del coste total de la obra a realizar con un másimo de 500€ por obra o actividad. La partida total que el Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès contempla para esta subvención asciende a 10.000€

Requisitos de la persona solicitante:

  • que tengan la consideración de sujeto pasivo contribuyente, según las ordenanzas fiscales vigentes que regulan el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa para la tramitación de licencias urbanísticas u otros actos de intervención municipal en la edificación y uso del suelo
  • que estén al corriente de pago de las obligaciones tributarias municipales

Bases de la convocatoria: BASES SUBVENCIONS FAcANES i TANQUES SOLARS

Modelo de solicitud: MODEL SOL_LICITUD AJUTS ECONOMICS PER A LA REHABILITACIO DE FAcANES I EL TANCAMENT DE SOLARS

Comments are closed.