COMUNICAT: L’Ajuntament de la Bisbal inicia una auditoria externa de la gestió del servei d’abastament d’aigua

L’Ajuntament de la Bisbal inicia una auditoria externa de la gestió del servei d’abastament d’aigua, no només pel que està succeint ara, sinó també per totes les incidències i avaries que s’han anat ocorreguent al nucli, les urbanitzacions i el polígon industrial de la Bisbal en els darrers temps.

L’Ajuntament considera inadmissible la inacció de la companyia Aqualia i considera que es tracta d’una negligència greu per part de l’empresa. Per aquest motiu està preparant les mesures sancionadores pertinents.

L’equip de govern està en contacte permanent amb Aqualia per exigir una solució immediata al problema del subministrament d’aigua i ha exigit a la companyia que el subministrament estigui restablert aquest migdia.

La Bisbal del Penedès no té aigua des de la matinada del dimarts 18 de setembre al dimecres 19 de setembre. Aqualia va avisar l’alcaldessa Agnès Ferré, dimarts 18 de setembre a la tarda, que l’endemà, dimecres 19 de setembre, procediria a fer un canvi de bomba al Pou del Manyé. Des de la companyia van afirmar que això no suposaria cap problema greu en el subministrament i, per aquest motiu, no es va considerar oportú fer un comunicat a la ciutadania, ja que des de la companyia s’havia afirmat que, com a molt, hi hauria un tall puntual i de poca durada, al migdia.

El dimecres a quarts de 8 del matí l’alcaldessa va obrir l’aixeta de casa seva i va detectar que gairebé no sortia aigua. Immediatament va trucar a Aqualia i l’empresa no tenia coneixement d’aquesta incidència. Quan els tècnics van anar al pou, segons hem pogut saber, van veure que no hi havia aigua, és a dir, que el pou estava buit. La companyia va informar que es treballaria en el canvi de bombament i que a la tarda, entre les 17 i les 18h, hi hauria aigua, moment en el qual l’Ajuntament va considerar oportú emetre un comunicat informant la ciutadania de la incidència.

A quarts de cinc Aqualia va informar que la bomba estava reparada i en funcionament i que, cap a les 18h, la gent tindria aigua. Vistos els incompliments de terminis previs en altres ocasions, l’Ajuntament va optar per esperar una mica a donar la notícia, per evitar donar una informació que després no es complís. L’Ajuntament va publicar la informació quan va confirmar que alguns veïns tenien una mica d’aigua, encara que havien afirmat que només era ‘un filet prim’

Algunes zones de la Bisbal tenien aigua aquest matí però, en el moment que estem redactant aquest comunicat (12.50h del 20 de setembre de 2018) s’ha tornat a tallar el subministrament i l’Ajuntament de la Bisbal en desconeix el motiu.

L’Ajuntament de la Bisbal continuarà informant sobre aquesta qüestió a mesura que compti amb més informació i reitera el seu compromís en treballar perquè l’empresa Aqualia compleixi les obligacions contractuals i de servei.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal inicia una auditoría externa de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, no solamente por lo que está sucediendo ahora, sino también por todas las incidencias y averías que han ido teniendo lugar en el núcleo, las urbanizaciones y el polígono industrial de la Bisbal en los últimos tiempos.

El Ayuntamiento considera inadmisible la inacción de la compañía Aqualia y considera que se trata de una negligencia grave por parte de la empresa. Por este motivo está preparando las medidas sancionadores pertinentes.

El equipo de gobierno está en contacto permanente con Aqualia para exigir una solución inmediata al problema de suministro de agua y ha exigido a la compañía que el suministro esté restablecido este mediodía.

La Bisbal del Penedès no tiene agua desde la madrugada del martes 18 de septiembre al miércoles 19 de septiembre. Aqualia avisó a la alcaldesa Agnès Ferré, el martes 18 de septiembre por la tarde, que al día siguiente, el miércoles 19 de septiembre, procedería a hacer un cambio de bomba en el Pou del Manyé. Desde la compañía se afirmó que esto no supondría ningún problema grave en el suministro y, por este motivo, no se consideró oportuno hacer un comunicado a la ciudadanía, ya que desde la compañía se había afirmado que, como mucho, habría un corte puntual y de poca duración, a mediodía.

El miércoles, entre las 7 y las 8 de la mañana, la alcaldesa abrió el grifo de su casa y detectó que casi no salía agua. Inmediatamente llamó a Aqualia y la empresa no tenía conocimiento de esta incidencia. Cuando los técnicos fueron al pozo, según hemos podido saber, vieron que no había agua, es decir, que el pozo estaba vacío. La compañía informó que se trabajaría en el cambio de bombeamiento y que por la tarde, entre las 17 y las 18h, habría agua, momento en el cual el Ayuntamiento consideró oportuno emitir un comunicado informando a la ciudadanía sobre la incidencia.

Entre las cuatro y las cinco de la tarde, Aqualia informó de que la bomba estaba reparada y en funcionamiento y que, hacia las 18h, la gente tendría agua. Vistos los incumplimientos de plazos previos en otras ocasiones, el Ayuntamiento optó por esperar un poco para dar la noticia y evitar dar una información que después no se cumpliese. El Ayuntamiento publicó la información cuando confirmó que algunos vecinos tenían un poco de agua, aunque habían afirmado que solo era “un hilito fino”.

Algunas zonas de la Bisbal tenían agua esta mañana pero, en el momento que estamos redactando este comunicado (12.50h del 20 de septiembre del 2018) se ha vuelto a cortar el suministro y el Ayuntamiento de la Bisbal desconoce el motivo.

El Ayuntamiento de la Bisbal continuará informando sobre esta cuestión a medida que cuente con más información y reitera su compromiso en trabajar para qué la empresa cumpla las obligaciones contractuales y de servicio.

Comments are closed.