L’Ajuntament millora el control i l’eficiència de la xarxa de distribució d’aigua amb la instal·lació de comptadors per al control dels cabals subministrats en alta

La Junta de Govern local va aprovar, el passat divendres 31 d’agost,  l’adjudicació de la contractació d’Aqualia per a la instal·lació de comptadors per al control dels cabals subministrats en alta.

L’adjudicació s’ha aprovat per un import de 39.780’26€ (més IVA) i la instal·lació de comptadors a les sortides dels pous d’aigua es farà a tot el municipi, amb la finalitat de controlar i millorar l’eficàcia de la distribució d’aigua a la xarxa de subministrament del municipi.

L’import es pagarà amb una subvenció de l’ACA de 12.640,94€ i 27.139,32€ del superàvit del pressupost de l’any 2017 (distribució dels imports aprovada al ple del 4 de juny de 2018).


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local aprobó, el viernes 31 de agosto, la adjudicación de la contratación de Aqualia para la instalación de contadores para el control de cabales suministrados en alta.

La adjudicación se ha aprobado por un importe de 39.780,26€ (más IVA) y la instalación de contadores en las salidas de los pozos de agua se hará en todo el municipio, con la finalidad de controlar y mejorar la eficacia de la distribución de agua en la red de suministro del municipio.

El importe se pagará con una subvención de la ACA de 12.640,94€ y 27.139,32€ del superávit del presupuesto del año 2017 (distribución de los importes aprobada en el pleno del 4 de junio del 2018).

Comments are closed.