Aqualia està duent a terme tasques de neteja a la xarxa de clavegueram

Neteja clavegueram la Bisbal

Aqualia està duent a terme tasques de neteja a la xarxa de clavegueram municipal de la Bisbal, uns treballs que estan inclosos en la campanya que es fa anualment per eliminar la brutícia acumulada, com ara fulles o papers, que obstrueixen la xarxa i dificulten la recollida d’aigua els dies de pluja.

De moment s’han netejat dos trams a la Miralba, als carrers Tulipa i Lliri, de 425 i 210 metres respectivament; una longitud de tram de 500 i 210 metres als carrers Rossinyol i Cigonya del Papagai, respectivament, i un tram de 1.415 metres a l’avda. Priorat i el carrer Huelva del Priorat de la Bisbal.

El mètode de neteja que s’utilitza és manual, amb un camió que compta amb un sistema d’alta pressió d’aigua. La ruta efectuada la dissenyen els operaris prèviament, tenint en compte la situació dels pous de registre i els sentits de circulació dels carrers que s’han de netejar.

Aqualia recorda que, més enllà de les tasques de neteja preventiva que realitza l’empresa, els ciutadans poden contribuir al manteniment i al bon funcionament de les instal·lacions evitant llançar residus que puguin provocar obstruccions i males olors als carrers. També ha remarcat la importància de no utilitzar el vàter com a paperera, recordant que llençar tovalloletes humides al WC provoca importants problemes en el clavegueram i en els processos biològics de depuració.


CASTELLANO | Aqualia está llevando a cabo trabajos de limpieza de la red de alcantarillado municipal de la Bisbal, unos trabajos que están incluidos en la campaña que se hace actualmente para eliminar la suciedad acumulada, como por ejemplo hojas o papeles, que obstruyen la red y dificultan la recogida de agua los días de lluvia.

De momento se han limpiado dos tramos en la Miralba, en las calles Tulipa y Lliri, de 425 y 210 metros respectivamente; una longitud de tramo de 500 y 210 metros en las calles Rossinyol y Cigonya del Papagai, respectivamente, y un tramo de 1.415 metros de la avda. Priorat y la calle Huelva del Priorat de la Bisbal.

El método de limpieza que se utiliza es manual, con un camión que cuenta con un sistema de alta presión de agua. La ruta efectuada la diseñan los operarios previamente, teniendo en cuenta la situación de los pozos de registro y los sentidos de circulación de las calles a limpiar.

Aqualia recuerda que, más allá de los trabajos de limpieza preventiva que realiza la empresa, los ciudadanos pueden contribuir al mantenimiento y al buen funcionamiento de las instalaciones evitando tirar residuos que puedan provocar obstrucciones y malos olores en las calles. También ha remarcado la importancia de no utilizar el váter como papelera, recordando que tirar toallitas húmedas al WC provoca importantes problemas en el alcantarillado y en los procesos biológicos de depuración.

 

Comments are closed.