El dimecres 22 d’agost a les 12h es votarà una moció de censura al ple de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dilluns 6 d’agost de 2018, a la tarda, els 5 regidors d’ERC i la regidora del PSC, que fins ara era a l’equip de govern, han entrat per registre una moció de censura contra l’alcaldessa Agnès Ferré (PDeCAT) que serà votada en un ple que s’ha convocat per al dia 22 d’agost a les 12h.

El secretari municipal ha dictaminat que la moció reuneix els requisits establerts en l’article 197.1 de la LOREG, ja que:

  • El document ha estat subscrit per sis (6) regidors, que constitueixen la majoria absoluta* del nombre legal de membres de la Corporació en aquest moment, essent els següents:

                        -Regidora del PSC: Margarita Antolín Manso

-Regidors d’ERC-AM: Pilar Verdún Vives, Mónica maría Pérez Garrido, Joaquín Rivas Piqueras, Juana Reina Torres i Manuel González Cabrero.

  • Cap dels regidors que signen la proposta ha subscrit durant aquest mandat una altra moció de censura.
  • La proposta de moció incorpora l’acceptació expressa de la candidata a l’alcaldia, Margarita Antolín Manso.
  • La moció de censura incorpora les signatures dels regidors subscriptors degudament autentificades per una notaria.

La sol·licitud d’aquesta moció de censura suposa un trencament de l’actual pacte de govern. A finals del mes de maig de 2015, després de les eleccions, es va signar un pacte de govern entre CIU (ara PDeCAT) i el PSC per a l’actual legislatura format per cinc (5) regidors de CIU (ara PDeCAT) i una (1) regidora del PSC. Aquest pacte estipulava que Agnès Ferré (PDeCAT) seria l’alcaldessa i que la regidora Margarita Antolín (PSC) assumiria el càrrec de regidora d’Educació i Benestar Social i comptaria amb un càrrec de confiança.

El ple se celebrarà el dia 22 d’agost a les 12h del migdia, ja que segons la legislació vigent, s’ha de convocar el 10è dia hàbil, posterior a la sol·licitud, a les 12h.

*Resultats de les eleccions del 24 de maig de 2015 a la Bisbal del Penedès:

                ERC-AM:              788 vots (5 regidors)

                CIU:                       726 vots (5 regidors)

                PSC:                       189 vots (1 regidor)

                PP:                           70 vots (0 regidors)


CASTELLANO | Este lunes 6 de agosto del 2018, por la tarde, los 5 concejales de ERC y la concejala del PSC, que hasta ahora estaba en el equipo de gobierno, han entrado por registro una moción de censura contra la alcaldesa Agnès Ferré (PDeCAT) que será votada en un pleno que se ha convocado para el día 22 de agosto a las 12h.

El secretario municipal ha dictaminado que la moción reúne los requisitos establecidos en el artículo 197.1 de la LOREG, ya que:

  • El documento ha sido suscrito por seis (6) concejales, que constituyen la mayoría absoluta* den número legal de miembros de la Corporación en este momento, siendo los siguientes: 

                        -Regidora del PSC: Margarita Antolín Manso

-Regidors d’ERC-AM: Pilar Verdún Vives, Mónica maría Pérez Garrido, Joaquín Rivas Piqueras, Juana Reina Torres i Manuel González Cabrero.

  • Ninguno de los concejales que firman la propuesta ha suscrito durante este mandato ninguna otra moción de censura.
  • La propuesta de moción incorpora la aceptación expresa de la candidata a la alcaldía, margarita Antolín Manso.
  • La moción de censura incorpora las firmas de los concejales suscriptores debidamente autentificadas por una notaría.

La solicitud de esta moción de censura supone la rotura del actual pacto de gobierno. A finales del mes de mayo del 2015, después de las elecciones, se firmó un pacto de gobierno entre CIU (ahora PDeCAT) y el PSC para la actual legislatura, formado por cinco (5) concejales de CIU (ahora PDeCAT) y una (1) concejala del PSC. Este pacto estipulaba que Agnès Ferré (PDeCAT) sería la alcaldesa y que la concejala Margarita Antolín (PSC) asumiría el cargo de concejala de Educación y Bienestar Social y contaría con un cargo de confianza.

El pleno se celebrará el día 22 de agosto a las 12h del mediodía, ya que según la legislación vigente, se debe convocar el 10º día hábil, posterior a la solicitud, a las 12h.

*Resultados de las elecciones del 24 de mayo del 2015 en la Bisbal del Penedès:

                ERC-AM:              788 votos (5 concejales)

                CIU:                       726 votos (5 concejales)

                PSC:                       189 votos (1 concejala)

                PP:                           70 votos (0 concejales)

Comments are closed.