L’Ajuntament de la Bisbal fa un pas més per construir el nou pou de l’Esplai

 

CARTELL L'ESPLAI

La Junta de Govern local del 2 d’agost, a partir de la proposta de la Regidoria d’Urbanisme, ha aprovat l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per a l’execució del projecte constructiu de les instal·lacions d’un pou d’abastament d’aigua a la urbanització l’Esplai. L’import de la licitació és de 81.435,47€ (més IVA).

El projecte del pou ja està aprovat inicialment i l’aprovació de la licitació ha estat declarada d’urgència per interès públic per l’Ajuntament, tenint en compte la mancança d’aigua a l’Esplai i el fet que el pou actual no està en condicions per a ser utilitzat.

L’any 2017 l’Ajuntament ja va fer la perforació del nou pou, que estarà ubicat al carrer Joan Miró, i ara, amb la partida contemplada al pressupost de l’any 2018 i una part del superàvit del 2017, es podrà finalitzar la part exterior del pou, les instal·lacions interiors i el bombeig. A més, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha notificat a l’Ajuntament que ha aprovat una subvenció del 60% de l’import del projecte constructiu.

Ara començarà el procediment del concurs públic per licitar les obres del projecte de construcció i, una vegada s’hagin presentat les empreses i l’Ajuntament compti amb els informes tècnics corresponents, es podran adjudicar les obres i, aleshores, es podran dur a terme els treballs constructius previstos per a la finalització del pou de l’Esplai. L’alcaldessa de la Bisbal i regidora d’Urbanisme, Agnès Ferré, calcula que el pou estarà finalitzat a la tardor.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 2 de agosto, a partir de la propuesta de la Regidoria de Urbanisme, ha aprobado el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, para la ejecución del proyecto constructivo de las instalaciones de un pOzo de abastecimiento de agua en la urbanización l’Esplai. El importe de la licitación es de 81.435,47€ (més IVA9.

El proyecto del pozo ya está aprobado inicialmente y la aprobación de la licitación ha estado declarada de urgencia por interés público por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la falta de agua en el Esplai y el hecho que el pozo actual no está en condiciones para ser utilizado.

El año 2017 el Ayuntamiento ya hizo la perforación del nuevo pozo, que estará ubicado en la calle Joan Miró, y ahora, con la partida contemplada en el presupuesto del año 2018 y una parte del superávit del 2017, se podrá finalizar la parte exterior del pozo, las instalaciones interiores y el bombeo. Además, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha notificado al Ayuntamiento que ha aprobado una subvención del 60% del importe del proyecto constructivo.

Ahora empezará el procedimiento del concurso público para licitar las obras del proyecto de construcción y, una vez se hayan presentado las empresas y el Ayuntamiento cuente con los informes técnicos correspondientes, se podrán adjudicar las obras y, entonces, se podrán llevar a cabo los trabajos constructivos previstos para la finalización del pozo del Esplai. La alcaldesa de la Bisbal y regidora de Urbanismo, Agnès Ferré, calcula que el pozo estará finalizado en otoño.

 

Comments are closed.