L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i ADF Clot de Bou signenen un conveni de col·laboració

conveni adf clot de bou

Xavier Ortiz, president de l’ADF Clot de Bou; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal i Leo Uceda, regidora de Medi Ambient durant la signatura del conveni de col·laboració

L’Ajuntament aporta 5.000€ a l’ADF Clot de Bou perquè aquesta entitat col·labori amb l’Ajuntament i l’assessori en la redacció i execució dels plans d’autoprotecció contra incendis forestals i el Pla d’Actuació Municipal. Mitjançant el conveni l’ADF Clot de Bou es compromet a participar en les tasques de prevenció d’incendis en els actes que organitzi l’Ajuntament, com ara espectacles pirotècnics, i en les actuacions sobre l’arbrat públic i la neteja viària en casos excepcionals. A més, el contracte de col·laboració posa especial èmfasi en la col·laboració prioritària de l’entitat en cas d’haver d’extingir incendis forestals o prevenir-los, en cas de situacions declarades d’alt risc d’incendi.

L’ADF Clot de Bou haurà de justificar, com a màxim el 31 de gener de 2019, l’aplicació de la subvenció concedida mitjançant la documentació que li requereixi l’Ajuntament de la Bisbal.


CASTELLANO | El Ayuntamiento aporta 5.000€ a ADF Clot de Bou para que esta entidad colabore con el Ayuntamiento y le asesore en la redacción y ejecución de los planes de autoprotección contra incendios forestales y el Plan de Actuación Municipal. Mediante el convenio ADF Clot de Bou se compromete a participar en los trabajos de prevención de incendios en los actos que organice el Ayuntamiento, como por ejemplo espectáculos pirotécnicos, y en las actuaciones sobre arbolado público y la limpieza viaria en casos excepcionales. Además, el contrato de colaboración pone especial énfasis en la colaboración prioritaria de la entidad en caso de tener que extinguir incendios forestales o prevenirlos, en caso de situaciones declaradas de alto riesgo de incendio.

La ADF Clot de Bou deberá justificar, como máximo el 31 de enero del 2019, la aplicación de la subvención concedida mediante la documentación que le requiera el Ayuntamiento de la Bisbal.

conveni adf clot de bou

Xavier Ortiz, president de l’ADF Clot de Bou; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal i Leo Uceda, regidora de Medi Ambient durant la signatura del conveni de col·laboració

Comments are closed.