El proper dilluns 18 de juny a les 19h se celebrarà el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El proper dilluns 18 de juny a les 19h se celebrarà el Ple Ordinari de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària del 19/03/2018
 2. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió extraordinària del 10/05/2018
 3. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió extraordinària del 04/06/2018
 4. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides llar d’infants curs 2018-2019
 5. Aprovació inicial del reglament de funcionament de la biblioteca pública de la Bisbal del Penedès
 6. Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis culturals
 7. Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servei de l’Escola Bressol
 8. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits
 9. Aprovació instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa subjectes a funció interventora
 10. Aprovació rectificació error material aprovació inicial modificació de crèdit del finançament d’inversions financerament sostenibles
 11. Donar compte dels decrets d’Alcaldia
 12. Precs i preguntes

Us recordem que segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar en els Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials i emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

El próximo lunes 18 de junio a las 19h se celebrará el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès

ORDEN DEL DÍA

 1. Aprobación del acta de la anterior sesión ordinaria del 19/03/2018
 2. Aprobación del acta de la anterior sesión extraordinaria del 10/05/2018
 3. Aprobación del acta de la anterior sesión extraordinaria del 04/06/2018
 4. Aprobación de la ordenanza reguladora de las bases generales para el otorgamiento de ayudas individualizadas a familias en situaciones socioeconómicas desfavorecidas llar d’infants curso 2018-2019
 5. Aprobación inicial del reglamento de funcionamiento de la biblioteca pública de la Bisbal del Penedès
 6. Aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación de servicios culturales
 7. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio de Escola Bressol
 8. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
 9. Aprobación de la instrucción de la fiscalización limitada previa de los gastos sujetos a función interventora
 10. Aprobación rectificación error material aprobación inicial modificación de crédito del financiamiento de inversiones financieramente sostenibles
 11. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
 12. Ruegos y preguntas

Os recordamos que según el ROM aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès el pasado 19 de junio del 2017, la ciudadanía puede participar en los Plenos Ordinarios. A continuación os detallamos el funcionamiento de este supuesto:

Todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones ordinarias del Pleno en el punto de la orden del día de ‘Ruegos y preguntas’, de acuerdo con las prescripciones siguientes:

 • El ruego o pregunta deberá solicitarse a Alcaldía:
  • Por escrito y entrarlo/la por escrito como máximo 24 horas antes del Pleno Ordinario
  • Por Twitter en @BisbalPenedes como máximo 24h antes del Pleno Ordinario, cumpliendo el protocolo de uso de las redes sociales con el formato #PleBisbalPenedès, seguido del ruego o pregunta.
 • El asunto objeto del ruego o pregunta deberá ser de competencia municipal sobre la acción de gobierno o estar directamente relacionado con los puntos incluidos en el orden del día
 • Cada ciudadano/na puede formular un ruego y una pregunta en un mismo Pleno. La longitud máxima de cada tweet es de 140 caracteres y no se puede continuar la pregunta con un segundo ‘tweet.
 • Alcaldía podrá no responder si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias o si ya se ha presentado la misma pregunta en otra sesión plenaria de los últimos 6 meses.
 • Alcaldía comunicará, terminado el plazo máximo de presentación de preguntas, a quien vayan dirigidas las preguntas o peticiones solicitadas para que las pueda responder
 • Alcaldía leerá la pregunta en voz alta
 • Alcaldía o a quien vaya dirigida la pregunta, la responderá en la misma sesión del Pleno
 • El público asistente a las sesiones no podrá efectuar manifestaciones de agrado o desagrado. Tampoco se podrán proferir comentarios que afecten el normal desarrollo de la sesión.

Comments are closed.