Aquest dijous 7 de juny ha tingut lloc la Junta de Govern

La Junta de Govern d’aquest dijous ha abordat un total de 44 punts, alguns d’ells de gestió interna de l’Ajuntament, com ara les altes o baixes de la gimnàstica de la gent gran, la modificació d’un titular del rebut d’escombraries, 25 propostes de liquidacions de plusvàlues, l’aprovació de factures i l’aprovació del pagament de factures o el padró del segon trimestre del curs de memòria.

Entre els punts aprovats hi figuren l’autorització de neteja d’un camí, dues retirades de vehicles de la via pública, l’aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra del centre cívic de la Miralba, l’aprovació d’un contracte menor de servei pel compliment tècnic de la legislació vigent en matèria de protecció de dades amb l’empresa Segurdades per un import de 1.887,60€ (IVA inclòs) i un contracte menor de servei de control financer intern per un any amb Faura Casas Auditors per un import de 5.929€ (IVA inclòs).

 

CASTELLANO | La Junta de Gobierno de este jueves ha abordado un total de 44 puntos, algunos de ellos de gestión interna del Ayuntamiento, como por ejemplo las altas y bajas de la gimnasia de la gente mayor, la modificación de un titular del recibo de las basuras, 25 propuestas de liquidaciones de plusvalías, la aprobación de facturas y la aprobación del pago de facturas o del padrón del segundo trimestre del curso de memoria.

Entre los puntos aprobados figuran la autorización de limpieza de un camino, dos retiradas de vehículos de la vía pública, la aprobación del Plan de seguridad y salud de la obra del centro cívico de la Miralba, la aprobación de un contrato menor de servicio para el cumplimiento técnico de la legislación vigente en materia de protección de datos con la empresa Segurdades por un importe de 1.887’60€ (IVA incluido) y un contrato menor de servicio de control financiero interno para un año con Faura Casas Auditors por un importe de 5.929€ (IVA incluido).

Comments are closed.