Aquest dijous 5 d’abril ha tingut lloc la Junta de Govern Local

CATALÀ | Aquest dijous 5 d’abril de 2018 ha tingut lloc la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Durant la sessió s’hi han tractat diversos punts, entre ells: l’aprovació del pagament de la subvenció de transport escolar a dues famílies que han presentat els rebuts i que són beneficiàries, l’aprovació de la pròrroga del contracte del bar de la piscina i de la Festa major (la possibilitat de fer aquesta pròrroga figurava al contracte), l’aprovació de l’atorgament de tres targetes d’aparcament per a minusvàlids i de dues llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos, l’aprovació de 19 liquidacions de plusvàlues i la denegació de dos recursos sobre plusvàlues, l’aprovació de les comunicacions en matèria urbanística per a diverses obres, l’aprovació del pagament de diverses factures per valor de 44.555,32€ que van ser aprovades a la Junta de Govern anterior, l’aprovació de factures per valor de 84.577,53€ de les quals s’aprovarà el pagament en la propera Junta de Govern, la denegació d’ajuts relacionats amb els subministraments (aigua i llum) per incompliment de les bases i l’aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió de la plaça d’arquitecte superior (mitjançant concurs-oposició lliure de funcionari interí i dedicació total. Els candidats s’hi podran presentar quan les bases es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

 

CASTELLANO | Este jueves 5 de abril del 2018 se ha celebrado la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Durante la sesión se han tratado varios puntos, entre ellos: la aprobación del pago de la subvención de transporte escolar a dos familias que han presentado los recibos y que son beneficiarias, la aprobación de la prórroga del contrato del bar de la piscina y de la Fiesta Mayor (la posibilidad de hacer esta prórroga figuraba en el contrato), la aprobación del otorgamiento de tres tarjetas de aparcamiento para minusválidos y de dos licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, la aprobación de 19 liquidaciones de plusvalías y la denegación de dos recursos sobre plusvalías, la aprobación de las comunicaciones en materia urbanística para varias obras, la aprobación del pago de varias facturas por valor de 44.555,32€ que fueron aprobadas en la Junta de Gobierno anterior, la aprobación de facturas por valor de 84.577,53€ de las cuales se aprobará el pago en la próxima Junta de Gobierno, la denegación de ayudas relacionadas con los suministros (agua y luz) por incumplimiento de las bases y la aprobación de las bases y la convocatoria para la provisión de la plaza de arquitecto superior (mediante concurso-oposición libre de funcionario interino y dedicación total. Los candidatos se podrán presentar cuando las bases se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

 

Comments are closed.