Ordre del dia del Ple Ordinari que tindrà lloc el dilluns 19 de març de 2018 a les 19h

El proper dilluns 19 de març de 2018, a les 19h, hi ha ple ordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

ORDRE DEL DIA

1.  Aprovació de l’acta anterior ordinària del 18 de desembre de 2017

2. Presa de possessió del càrrec de regidora d’ERC de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès Sra. Margarita Barbera Cuesta  

3. Modificació de drets reconeguts d’anys anteriors

4. Modificació de saldos inicials d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors

5. Aprovació instrucció de la fiscalització limitada prèvia de la despesa

6.  Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i altres ajuntaments de la comarca de col·laboració pel desenvolupament del programa Xarxa d’ocupació del Baix Penedès.

7. Aprovació conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, diversos Ajuntaments de la comarca, el Consorci de transport públic de Tarragona i l’empresa autocars Poch, SAU per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a la comarca del Baix Penedès.

8. Aprovació de l’expedient de delimitació del terme municipal de la Bisbal del Penedès i nomenament membres de la Comissió Municipal de delimitació.

9.Revocar i deixar sense efectes l’acord de Ple en sessió extraordinària de data 03/08/2016 de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers.

10. Aprovació addenda al contracte de data 6 de juny del 2017 de subministrament elèctric entre els promotors i Endesa Distribución Eléctrica SLU.

11. Aprovació modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la realització de cursos en el Centre Municipal de Cultura.

12. Aprovació modificació del Reglament que regula les prestacions econòmiques d’urgència social.

13. Aprovació Reglament de règim intern de l’espai la Cova Jove.

14. Donar compte informe de secretaria intervenció període mig de pagament quart trimestre del 2017.

15. Donar compte Decret d’Alcaldia 2017-593 de data 29/12/2017.

16. Donar compte Decret d’Alcaldia 2017-592 de data 29/12/2017.

17. Donar compte Decret d’Alcaldia 2017-590 de data 27/12/2017.

18. Donar compte Decret d’Alcaldia 2018-099 de data 07/03/2018.

19. Ratificació Decret d’Alcaldia 2018-0028 de data 24/01/2018

20. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

21. Precs i preguntes.

Us recordem que segons el ROM aprovat al Ple de l’Ajuntament de la Bisbal el passat 19 de juny de 2017, la ciutadania pot participar als Plens Ordinaris. Tot seguit us detallem el funcionament d’aquest supòsit:

Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple en el punt de l’ordre del dia de ‘Precs i preguntes’, d’acord amb les prescripcions següents:

 • El prec o pregunta s’haurà de sol·licitar a l’Alcaldia:
  • per escrit i entrar-lo/a al Registre General com a màxim 24 hores abans del Ple Ordinari
  • Per Twitter a @BisbalPenedes com a màxim 24h abans del Ple Ordinari, complint el protocol d’ús de les xarxes socials que aprovem al punt següent de l’ordre del dia. El format serà emprant l’etiqueta #PleBisbalPenedès, seguit del prec o pregunta
 • L’assumpte objecte del prec o pregunta haurà de ser de competència municipal sobre l’acció de govern o estar directament relacionat amb els punts inclosos a l’ordre del dia
 • Cada ciutadà/ana  pot formular un  prec i una pregunta en un mateix Ple. La longitud màxima de cada piulada és de 140 caràcters i no es pot continuar la pregunta en un segon ‘tweet’.
 • L’alcaldia podrà no respondre si és un assumpte sobre el qual l’Ajuntament no té competències o si ja s’ha presentat la mateixa pregunta en una altra sessió plenària en els últims 6 mesos.
 • L’alcaldia comunicarà, acabat el termini màxim de presentació de preguntes, a qui vagin dirigides les preguntes o peticions sol·licitades perquè les pugui respondre
 • L’Alcaldia llegirà la pregunta en veu alta
 • L’alcaldia o a qui va adreçada la pregunta, la respondrà en la mateixa sessió del Ple
 • El públic assistent a les sessions no podrà efectuar manifestacions de grat o desgrat. Tampoc es podran proferir comentaris que afectin el normal desenvolupament de la sessió.

Comments are closed.