Una infecció per fongs obliga a talar diversos arbres de l’avinguda Baix Penedès

CATALÀ | La Regidoria de Medi Ambient informa que partir de la setmana vinent la brigada municipal començarà a talar algunes de les moreres “morus alba” que hi ha a l’avinguda Baix Penedès. El motiu pel qual s’ha de fer aquesta tala és perquè l’interior dels arbres presenta un avançat estat de putrefacció, causat per fongs. La presència dels fongs es fa evident amb els bolets que apareixen cada any als troncs de les moreres, tant a les de l’avinguda Baix Penedès com a les del tram final del carrer dels Safaretjos, un fet assenyala la proliferació de la malaltia.

Des de l’Ajuntament de la Bisbal som conscients que es tracta d’una zona emblemàtica del municipi i que, aquest arbrat, és un tret identitari d’aquesta avinguda però mantenir els arbres en aquest estat pot suposar un risc per a la ciutadania. Podrien trencar-se algunes parts dels arbres (fet que ha començat a succeir) o, fins i tot, podria haver-hi trencaments d’arbres sencers, amb el perill que això comporta per a la seguretat de la ciutadania, els vehicles que circulen per la via, els objectes i les construccions que hi ha a la zona.

La tala dels arbres es farà en diverses fases. Es començarà per reemplaçar les baixes existents d’anys anteriors, és a dir, els arbres que han estat talats amb anterioritat o que han caigut pel vent. Es talaran 25 arbres (aproximadament) que estan força deteriorats. En els propers anys es farà necessari renovar tot l’arbrat d’aquests carrers, ja que totes les moreres estan afectades, tot i que presenten diversos graus d’afectació. Des de l’Ajuntament farem tots els possibles per fer que aquesta avinguda continuï lluint com es mereix, per això demanem paciència perquè haurà de passar un temps entre la tala dels arbres i la plantació de nova vegetació a la zona.

Les causes de la malaltia dels arbres

Els especialistes en jardineria assenyalen que la causa principal d’aquest problema són les podes reiterades que han patit aquests arbres al llarg dels anys. Els arbres estan ubicats en una via principal del municipi (antiga carretera de la Juncosa) i l’excés de frondositat dels arbres podia provocar problemes de visibilitat en la conducció o envair la vorera, perjudicant així la circulació de vehicles i de vianants. És per això que les moreres han estat podades durant molts anys, de forma més o menys encertada (segons ens han indicat) i, com que les podes excessivament severes no són ben tolerades pels arbres, aquests no han pogut guarir-les, moment que el fong ha aprofitat per proliferar.

IMG_5560

CASTELLANO | La Regidoria de Medi Ambient informa que a partir de la semana que viene la brigada municipal empezará a talar algunas de las moreras “morus alba” que hay en la avenida Baix Penedès. El motivo por el cual hay que hacer esta tala es porqué el interior de los árboles presenta un avanzado estado de putrefacción, causado por hongos. La presencia de los hongos se hace evidente  con las setas que aparecen cada año en los troncos de las moreras, tanto en las de la avenida Baix Penedès como en las del tramo final de la calle de los Safaretjos, un hecho que señala la proliferación de la enfermedad.

Desde el Ayuntamiento de la Bisbal somos conscientes de que se trata de una zona emblemática del municipio y que, este arbolado, es un rasgo identitario en esta avenida pero mantener los árboles en este estado podría suponer un riesgo para la ciudadanía. Podrían romperse algunas partes de los árboles (hecho que ya ha empezado a suceder) o incluso podría haber casos de roturas de árboles enteros, con el peligro que esto supone para la seguridad de la ciudadanía, los vehículos que circulan por la vía, los objetos y las construcciones que hay en la zona.

La tala de árboles ser hará en varias fases. Se empezará por reemplazar las bajas existentes de años anteriores, es decir, árboles que han sido talados con anterioridad o que se han caído a causa del viento. Se talarán 25 árboles (aproximadamente) que están muy deteriorados. En los próximos años será necesario renovar todo el arbolado de estas calles, ya que todas las moreras están afectadas, aunque presentan varios grados de afectación. Desde el Ayuntamiento haremos todo lo posible porqué esta avenida continúe luciendo como se merece, por eso pedimos paciencia porqué tendrá que pasar un tiempo entre la tala de los árboles y la plantación de nueva vegetación en la zona.

Las causas de la enfermedad

Los especialistas en jardinería señalan que la causa principal de este problema son las podas reiteradas que han sufrido estos árboles a lo largo de los años. Los árboles están ubicados en una vía principal del municipio (la antigua carretera de la Juncosa) y el exceso de frondosidad de los árboles podía provocar problemas de visibilidad en la conducción o invadir la acera, perjudicando así la circulación de vehículos y de peatones. Es por eso que las moreras han sido podadas durante muchos años, de forma más o menos acertada (según nos han indicado) y, como que las podas excesivamente severas no son bien toleradas por los árboles, estos no han podido curarlas, momento en qué el hongo ha aprovechado para proliferar.

Comments are closed.