Segona reunió de la mesa de contractació del servei de comunicació i dinamització dels perfils de xarxes socials

Avui a les 12:30h ha tingut lloc la Mesa de contractació pel contracte de Servei de Comunicació i Dinamització dels perfils de Xarxes Socials. Cada membre de la mesa ha donat la seva puntuació dels Criteris de quantificables per Judici de Valor i després s’han obert els sobres “B” que contenien la “Proposició Econòmica i la Documentació Quantificable de Forma Automàtica”.
Es van presentar 5 licitadors i avui ha quedat establert l’ordre de més a menys puntuació dels 5 projectes. En uns dies la candidatura que ha obtingut més puntuació rebrà la notificació perquè presenti documentació requerida i, si tota la documentació és correcta, s’adjudicarà el contracte de serveis per Junta de Govern Local.

Comments are closed.