L’Ajuntament de la Bisbal ha creat una subvenció per a la rehabilitació i neteja de façanes i per al tancament de solars

 

Durant l’any 2018 els veïns i veïnes de La Bisbal que realitzin obres de rehabilitació i neteja de façanes així com el tancament de solars urbans del terme municipal, podran beneficiar-se d’un ajut econòmic. Es tracta d’una subvenció per a totes aquelles actuacions que millorin l’estètica i seguretat dels elements estructurals i ornamentals que conformen les façanes.

S’ha d’entendre com a façana subvencionable tot aquell parament exterior d’un edifici, visible des de la via pública, incloses les parets mitgeres que de manera forçosa i permanent hagin de quedar al descobert.

S’entendrà per solar urbà el terreny situat dins del teixit urbà que compleixi amb els requisits d’edificabilitat establerts en la legislació vigent del municipi.

L’import màxim a subvencionar serà fins a un 40% del cost de l’obra a realitzar, amb un màxim de 600 euros per actuació o obra. Es tracta d’una ajuda destinada a obres per les quals s’hagi obtingut la preceptiva llicència municipal entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018. L’Ajuntament informarà (a través de les vies habituals: web municipal, eBando, Facebook i Twitter) del moment en què s’obri la convocatòria per demanar la subvenció.

Per a més informació sobre condicions, requisits dels sol·licitants i altres obligacions, es poden consultar les corresponents ordenances reguladores al portal web de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès (www.bisbalpenedes.com) o també es pot fer la consulta de forma física, a l’Ajuntament.

L’Ajuntament destinarà enguany 10.000€ del pressupost a aquesta subvenció.

Comments are closed.