Bases de la convocatòria d’un procés selectiu , mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una (1) plaça de Tècnic superior de joventut i d’ocupació en règim laboral temporal

Per acord de la Junta de la Govern Local en sessió ordinària celebrat el dia 07-12-2017 es va aprovar, entre altres, les bases de la convocatòria d’un procés selectiu , mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una (1) plaça de Tècnic superior de joventut i d’ocupació en règim laboral temporal (interni-na) vacant a la plantilla del personal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

Podeu consultar les bases al següent enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=11841&ebop_any=2017

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al Registre General d’aquest Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al DOGC, que va ser publicat el 5 de gener de 2018.

Comments are closed.