Ple Ordinari del 20 de desembre de 2017-Resum dels punts tractats a l’Ordre del Dia

 1. Aprovació actes anteriors
 • Ple ordinari del 18 de setembre. S’aprova amb els vots a favor del PDECaT i el PSC i l’abstenció d’ERC.
 • Ple extraordinari urgent del 25 d’octubre. S’aprova per unanimitat.
 • Ple extraordinari del 23 de novembre. S’aprova per unanimitat.
 • Ple extraordinari de l’1 de desembre. S’aprova per unanimitat.

 

 1. Donar compte de l’informe de secretaria intervenció del període mig de pagament del 3r trimestre del 2017. Expedient 475/2017

El període mig del tercer trimestre és de 30,37 dies, complint amb els requisits d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.

Aquest punt és per donar compte i, per tant, no es vota.

 

 1. Aprovació massa salarial del 2017. Exp.1349/2017

Segons la legislació vigent, anualment s’ha d’aprovar la massa salarial de l’any. Per aquest 2017 és de 610.252,11€, que suposa un increment de 102.000€ respecte el 2016 per les dues borses de treball: del personal de neteja i del personal de la llar d’infants.

S’aprova per unanimitat.

 

 1. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’una subvenció sobre la quota líquida de l’Impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual, a aquelles persones amb pocs recursos. Exp.1351/2017

Es tracta d’una proposta presentada per la Regidoria d’Hisenda amb la finalitat de subvencionar una part del rebut de l’IBI. Aquesta subvenció s’adreça als propietaris o llogaters que se’ls repercuteixi la quota en el rebut de lloguer, que tinguin uns ingressos bruts inferiors als referenciats a l’IRSC (Indicador de Renta de Suficiència de Catalunya). L’import de l’ajut es determinarà a la convocatòria de la subvenció i al pressupost 2018 ja hi ha una partida assignada de 4.000€.

La finalitat de la subvenció és contribuir al sosteniment del col·lectiu de persones vulnerables al risc de pobresa i d’exclusió social mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual.

S’aprova per unanimitat. Abans de l’aprovació el PSC i ERC fan constar en acta que volen que es consideri el fet que hi hagi alguna mena d’ajut per a les famílies desafavorides que no hagin pogut pagar l’IBI (un dels requisits per rebre la subvenció que s’aprovava al punt és “estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la resta d’Administracions públiques i la Seguretat Social”, tal com exigeix la Llei de Subvencions).

 

 1. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i neteja de façanes, i el tancament de solars. Exp.1352/2017

Es tracta d’una proposta presentada pel Regidor d’Hisenda per promoure i facilitar actuacions de rehabilitació i neteja de façanes, així com el tancament de solars urbans del municipi. Les ajudes econòmiques seran inferiors o iguals al 25% del cost total de l’obra i no podran superar els 500€. Al pressupost de 2018 hi ha prevista una partida d 10.000€.

S’aprova per unanimitat.

 

 1. Modificació d’ordenances fiscals. Exp.1363/2017

Es modifiques dues ordenances:

1.-Columbaris del cementiri

Aquest 2017 s’han construït 16 columbaris al cementiri municipal a iniciativa de la Regidoria de Sanitat. El cost total de subministrament i col·locació dels columbaris ha estat de 3.446,08€ (cost unitari de 215,38€). L’import de compra d’un columbari es fixa en 250€ (215,38€ + 34,62€ de despeses generals) i la quota anual de conservació és de 6€.

2.-Cursos al Centre Municipal de Cultura

S’incorpora un nou curs dels que s’ofereixen des de les regidories de Cultura, Lleure i Gent Gran: el curs de Restauració.

Aquest curs el dirigeix una bisbalenca i el cost trimestral serà de 36€ (12€ al mes).

S’aprova per unanimitat.

 

 1. Aprovació Pla estratègic de Subvencions. Exp. 1350/2017

Els plans estratègics de subvencions es basen en l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, on disposa que les administracions que estableixin subvencions han de concretar en un Pla estratègic de subvencions els objectius i els efectes que es pretenen amb cadascuna de les subvencions, els costos previsibles, les fonts de finançament i que sempre compleixin els objectius d’estabilitat pressupostària.

En el Pla s’hi detalla, per cada subvenció, el cost previsible, la modalitat de concessió, la descripció, els objectius, els destinataris i l’aplicació pressupostària.

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat un Pla estratègic de subvencions pel 2018, on es recullen totes les subvencions que l’Equip de Govern vol convocar pel 2018:

– Concessió directa a l’ADF Clot de Bou per 5.000€

– Subvencions per rehabilitar i pintar façanes i fer tanques en solars, per 10.000€ (s’han aprovat les bases en aquest mateix Ple)

– Subvencions per famílies desafavorides per 10.000€. Inclou les convocatòries de subvencions per excursions i colònies escolars, llibres de l’escola i institut, transport escolar, menjador escolar i quota d’AMPA per famílies desafavorides.

– Ajuda a les famílies mitjançant protocol d’aigua i llum, amb 5.000€

– Subvencions per una part de l’IBI, per 4.000€ (s’han aprovat les bases en aquest mateix Ple)

– Subvencions per Casal social per 1.500€. Subvencions pel Casal de Nadal i Casal d’estiu per les famílies amb pocs recursos econòmics.

– Subvencions per fomentar l’ocupació a les empreses, per 10.000€

– Subvencions per ajudar als nous autònoms, per 15.000€

– Concessió directa amb l’escola Ull de Vent, per 10.720€ pel material escolar de l’escola de primària.

– Subvencions pels llibres escolars de primària, per 20.000€.

– Subvencions pel transport escolar, amb 5.000€.

– Subvencions per llibres escolars de l’institut Coster la Torre, amb 17.000€.

– Subvencions per una part de les quotes mensuals de la llar d’infants, per famílies amb pocs recursos econòmics, amb 6.000€.

– Subvencions per una part del cost diari del menjador escolar a la llar d’infants i a l’escola de primària, amb 30.000€

– Subvencions per entitats culturals, amb 10.000€.

– Concessió directa de subvenció de 18.000€ a Joventut Bisbalenca.

– Subvencions per entitats esportives per 2.000€.

– Xec nadó, subvenció pels nascuts a la Bisbal, amb 3.000€.

Són 17 subvencions, amb un total de 182.220€, que per àrees es distribueixen de la següent manera:

 • Ensenyament: 88.720€
 • Cultura: 10.000€ (sense comptar el pagament per actuacions de les diferents entitats ni el servei de fotocòpies a entitats)
 • Esports: 20.000€
 • Ocupació: 25.000€
 • Medi Ambient: 5.000€
 • Natalitat i adopció: 3.000€
 • Serveis socials: 16.500€
 • Habitatge: 14.000€

S’aprova per unanimitat.

 

 1. Aprovació Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès per Jove Baix Penedès: projecte de dinamització de polítiques de joventut al Baix Penedès. Exp.1365/2017

Proposta de la Regidoria de Joventut. Els municipis del Baix Penedès participen en el projecte de dinamització juvenil de Jove Baix Penedès en diversos àmbits i amb aquest conveni es fixen les funcions, competències i responsabilitats de totes les parts.

El 2016 l’Ajuntament de la Bisbal es va tornar a donar d’alta dins d’aquest projecte de Jove Baix Penedès, ja que l’anterior govern va decidir donar-se de baixa.

Al pressupost 2018 es preveu una partida de 5.000€ pel Pla Local de Joventut i una partida  de 3.003€ que és per aquest conveni amb Jove Baix Penedès.

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Augmentar qualitativament i quantitativament la informació que ofereixen els serveis d’informació juvenils de Baix Penedès sobre diferents àmbits: formació, habitatge, treball, salut, educació, participació i cultura.
 • Intercanviar informació, coneixements, material i altres referents a les polítiques juvenils entre els tècnics dels diferents municipis.
 • Estimular la participació dels joves de la comarca en tots els serveis que ofereix el projecte i en les polítiques de joventut locals i comarcals.
 • Coordinar-se i donar suport a les activitats municipals preexistents, evitant la reiteració i aplicant de la forma més eficient els recursos posats a l’abast.
 • Fomentar l’anàlisi de la realitat juvenil dels municipis de la comarca per definir les accions del projecte.

S’aprova per unanimitat

 

 1. Donar compte dels decrets d’alcaldia

Es dóna compte a 170 decrets d’alcaldia des de setembre fins a la data del Ple Ordinari.

 

 1. Informació de gestió

Es facilita la informació següent:

“Des de començaments de legislatura que la regidoria de barris, el Feliu i el Pere, han fet diverses reunions amb les associacions de veïns constituïdes i registrades al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que són les associacions de veïns del Priorat, de la Miralba, de l’Esplai i l’associació de propietaris de Can Gordei.

En aquestes reunions també es convidaven a veïns de la Masieta, l’Ortigós i Santa Cristina que no tenen associacions de veïns i del Papagai perquè l’associació de veïns està registrada a Sant Jaume.

La proposta que es va fer des de la regidoria de barris era la de crear la Coordinadora de Barris, una entitat amb representació amb veu i vot de totes les associacions de veïns constituïdes i registrades i amb representació de veïns dels barris on no hi ha associació, que tindrien veu però no vot.

Aquesta coordinadora tractaria els temes comuns a tots els barris sense entrar en detall a cada urbanització. Per exemple: servei d’aigua, de bus, d’il·luminació pública, … I servir d’enllaç directe amb l’Ajuntament.

En aquests dos anys s’han fet reunions i anar donant forma a aquest projecte i als seus estatuts. Els assistents a les reunions han considerat que és un molt bon projecte i ja han començat a fer tots els tràmits per constituir-se com entitat i començar a funcionar.

Aquí acaba la part de la regidoria de barris i comença la feina de la Coordinadora de fer tots els passos i crear-la.

Fins ara ha estat molt positiu perquè també ha servit perquè es coneguessin totes les associacions. Felicito a totes les persones que hi ha participat per aquest pas tan important que serà molt positiu per tot el municipi”.

 

 1. Precs i preguntes.

Comments are closed.