L’Ajuntament iniciarà el procés per redactar la Relació de Llocs de Treball durant aquest any 2017

El passat 20 de juliol la Junta de Govern Local va aprovar un contracte menor pel servei d’assessorament i elaboració de la relació de llocs de treball (RLT) amb l’empresa Manubens Associats.

Després de l’auditoria laboral que va contractar l’Ajuntament l’any 2015, ara és moment de fer el següent pas, fer la RLT.

En l’actualitat l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès no compta amb cap instrument que li permeti ordenar els llocs de treball segons la normativa actual de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals de Catalunya. És per això que l’Ajuntament ha engegat aquest procés que consistirà a:

-Informar dels diferents llocs de treball existents en l’organigrama de l’Ajuntament, tant els ocupats per funcionaris com per personal laboral o eventual.

-Fer una anàlisi crítica de l’organigrama inicial i proposar modificacions per atorgar la màxima racionalitat, economia i eficiència a l’organització municipal.

-Definir de forma objectiva els diferents llocs de treballs i desenvolupar una fitxa per cada lloc de treball.

A més, en l’estudi, s’hi inclourà un estudi sobre l’adaptació de la realitat al contingut de la nova RLT.

L’import d’aquest contracte menor ascendeix a 10.100€ (sense IVA) i la primera part d’aquest treball es durà a terme durant l’any 2017.

Comments are closed.