Oberta la licitació de la contractació d’obres d’urbanització de l’àrea d’estacionament d’autocars a la zona de l’IES Coster de la Torre

De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 03-08-2017 mitjançant aquest anunci s’efectua la licitació de la contractació d’obres d’urbanització de l’àrea d’estacionament d’autocars IES Coster de la Torre per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent de conformitat amb les següents:

1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de La Bisbal del Penedès.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número de l’expedient: 838-2017

2.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: contractació d’obres d’urbanització de l’àrea estacionament d’autocars IES Coster de la Torre per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació tramitació urgent
b) Termini d’execució: tres mesos

3.- Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent
b) Procediment: per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d’adjudicació.

4.- Preu de licitació: 141.027,50 euros IVA inclòs

5.- Garantia provisional: Cap

6.- Garantia definitiva: 5% preu d’adjudicació sense IVA.

7.- Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de La Bisbal del Penedès
b) Domicili: Carrer Major número 21
c) Localitat i codi postal: La Bisbal del Penedès, 43717
d) Telèfon: 977.688.438
e) Fax: 977.109.672

8.- Requisits específics del contractista
Presentació de la Declaració Responsable, proposta econòmica i documentació ponderable mitjançant judicis de valor.

9.- Criteris de valoració.
Es detallen els criteris establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i tècniques criteris econòmic quantificables automàticament i documentació ponderable mitjançant judicis de valor.

10.- Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 13 dies hàbils des de l’ultima publicació en el BOP de Tarragona i en el perfil del contractant (del 18/08/17 al 05/09/17)
b) Documentació a presentar: veu el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
c) Lloc de presentació:
1.- Entitat: Ajuntament de La Bisbal del Penedès
2.- Domicili: Carrer Major numero 21
3.- Localitat i codi postal: La Bisbal del Penedès 43717

11.- Obertura de les ofertes
a) Entitat: Ajuntament de La Bisbal del Penedès
b) Domicili: Carrer Major número 21
c) Localitat: La Bisbal del Penedès
d) Data: A partir del tercer dia hàbil desprès de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

12.- Altres informacions: Les previstes en el plec de clàusules administratives particulars i tècniques

13.- El Plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regeixen el procediment de contractació el poder consultar a la pàgina web següent: http://sae.altanet.org/houmuni/web/bisbalpenedes/pdc/view.php?ID=623.
Si la documentació no es presenta directament al registre d’entrada de l’ajuntament, sinó per correu administratiu, caldrà fer comunicació prèvia, mitjançant Fax: 977.109.672.

 

 

Comments are closed.