Aprovació provisional de la relació dels aspirants admesos i exclosos al concurs d’oposició d’una plaça d’enginyer tècnic industrial

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès informa que, a data de dijous 29 de juny de 2017, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) el llistat provisional d’admesos i exclosos per prendre part de la selecció mitjançant concurs oposició d’una plaça d’enginyer tècnic industrial Grup A subgrup A2 funcionari interí a temps parcial. Els aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci del Butlletí Oficial de la Província, per presentar les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir en la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos. Les llistes completes i certificades d’aspirants admesos i exclosos s’exposen al tauler d’anuncis de la corporació, al carrer Major, 21 de La Bisbal del Penedès.

Podeu consultar l’Edicte de data 19/06/2017 de la convocatòria pública de la plaça d’enginyer tècnic industrial a la Bisbal del Penedès al següent enllaç:

Convocatoria. BOP de Tarragona en format PDF

Comments are closed.