El Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat el Codi Ètic i de Bona Conducta

El Ple de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat el Codi Ètic i de Bona Conducta

Aquest dilluns 19 de maig l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat el Codi Ètic i de Bona Conducta del municipi, un document que han d’aprovar tots els ajuntaments d’acord a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Es tracta d’un document que serveix per a garantir que tots els membres de la Corporació actuen complint la legalitat amb objectivitat i pel bé comú.

El març de 2017 la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, juntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), les quatre Diputacions catalanes i el Consorci Localret van finalitzar un model de codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals perquè els ajuntaments tinguin un model per confeccionar un Codi Ètic i de Bona Conducta.

Aquest codi implica a tots els membres del Consistori i és per això que el passat 23 de maig de 2017 des d’alcaldia es va enviar als partits polítics amb representació consistorial la proposta del ROM perquè fins al dia 1 de juny poguessin presentar propostes de modificació del reglament. En aquest termini no es va rebre cap proposta. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PDeCAT (5) i el PSC (1) i els vots en contra d’ERC (5)

El codi ètic és aplicable als membres de la Corporació local i al càrrec de confiança. Es tracta d’un codi de sentit comú que han de tenir assumit tots els regidors/res i càrrecs de confiança des de l’inici de la legislatura.

Els principis ètics i de bon govern són:

–      Integritat i exemplaritat

–      Igualtat de tracte

–      Imparcialitat, independència i neutralitat

–      Responsabilitat i professionalitat

–      Interés públic general

–      Transparència i rendició de comptes

–      Participació

–      Qualitat

–      Accessibilitat i simplificació

–      Agilitat, eficiència i eficàcia

–      Col·laboració i coordinació interadministrativa

–      Modernització i millora contínua

–      I cultura ètica

Les normes de conducta són actuar:

–      Amb independència

–      Abstenir-se de participar en assumptes que tinguin un interès personal directe o indirecte

–      Acceptar només regals de cortesia, invitacions per àpats i pagament de desplaçaments relacionats amb el paper institucional

–      Fent ús de criteris objectius en la presa de decisions

–      Publicar en el portal de transparència les entrevistes, reunions o similars amb grups d’interès.

Els compromisos amb la ciutadania són:

–      Informar

–      Mantenir la confidencialitat i reserva de la informació que obtenim en funció del càrrec

–      Gestionar els recursos públics d’acord amb la legalitat pressupostària

–      Dissenyar estratègies i iniciatives que promoguin el diàleg i la convivència entre la ciutadania. Aquí hi entra alguns dels instruments que hem definit al ROM

En el cas d’incompliment del Codi Ètic i de Bona Conducta s’aplica el règim sancionador que s’estableix al capítol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Val a dir que no s’aplicarà quan els fets puguin ser constitutius d’infracció penal.

 

Comments are closed.