Punts tractats al ple del 19 de juny i resultat de la votació dels regidorsEl passat dilluns 19 de juny l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va celebrar el ple ordinari corresponent al segon trimestre de 2017 que va constar dels següents

PUNTS:

1. S’aprova l’acta anterior ordinària del 20 de març del 2017 i extraordinària del 29 de maig de 2017.

2. Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aquest punt no es vota.

3. Es dóna compte Decret d’alcaldia 2017-250 d’aprovació de la liquidació del pressupost 2016.
La setmana anterior al ple es va celebrar la comissió de comptes. Ara s’espera la seva publicació al BOP i, passat el termini establert per a exposició pública, es proposarà al Ple l’aprovació d’aquesta liquidació. Aquest punt no es vota.

4. Es dóna compte de l’informe de secretaria Intervenció del període mig de pagament primer trimestre del 2017.
Se’n destaca una dada positiva: que el PMP (Període Mig de Pagament) d’aquest primer trimestre del 2017 hagi estat de 23,60 dies. El mateix que l’últim trimestre del 2016. L’actual equip de govern va començar la legislatura amb 115 dies de PMP i s’ha aconseguit rebaixar més de 80 dies. Aquest punt tampoc es vota.

5. Aprovació de la modificació de crèdit 2/2017 del pressupost del 2017.
Des de la regidoria d’Ensenyament es proposava solucionar el problema de circulació i de seguretat a les arribades i sortides d’autocars a l’institut.
Es per això que es van començar a dur a terme negociacions per adquirir un terreny i fer-hi un aparcament per als 9 autocars de l’institut, de manera que no quedés la circulació tallada per a les famílies que venen en cotxe ni per als usuaris del punt verd.
Al pressupost del 2017 ja s’hi va incloure una partida de 45.000€ per fer aquest aparcament però fins aquest any 2017 no s’ha pogut fer el projecte.
Es crea una partida pressupostària per la compra de 30.560€ i es complementa la partida de la parada de bus amb 122.767,87€ (obra 141.027,50€+ projecte 13.068€+ treure dipòsits 13.672,37€  – 45.000€ de la partida, perquè el total de la partida sigui de 167.767,87€)
La creació de partida de 30.560€ surt de tres partides: fons de contingència, local del Priorat i altaveus del campanar.
La complementació de la partida de la parada de bus surt de diverses partides.
S’aprova aquest punt per unanimitat.

6. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides de subvencions per les activitats d’excursions i colònies escolars 2017-2018
Una ordenança destinada només a famílies desafavorides per subvencionar el 50% de les excursions i colònies escolars.
S’aprova aquest punt per unanimitat.

7. Aprovació de la declaració per poder contractar personal laboral temporal i/o funcionari interí per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables a sectors, funcions i categories professionals.
L’any passat va plegar de la feina la persona que estava a la biblioteca. Ara està coberta temporalment fins a final d’any i, per tant, s’ha de fer concurs públic per poder cobrir aquesta plaça de manera interina.
Al pressupost d’aquest any està previst però el servei de biblioteca i arxiu municipal no estava considerat com a servei prioritari o essencial a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. Per tant, era necessari aprovar aquest punt per poder treure a concurs la plaça.
Es considera prioritari i essencial el servei de biblioteca, sobretot ara que forma part de la xarxa de biblioteques de la Generalitat i des del consistori s’aposta perquè aquest servei es pugui compaginar amb el servei d’arxiu municipal.
S’aprova aquest punt per unanimitat.

8. Aprovació inicial del protocol d’ús de xarxes socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
Per garantir el dret d’informació municipal de la ciutadania, és molt important l’ús de les xarxes socials de què disposa l’Ajuntament: Facebook i Twitter.
Les xarxes socials són essencials per compartir continguts i relacionar-se directament amb la ciutadania. És una manera de ser més oberts i transparents, a part d’oferir canals directes d’atenció al ciutadà i fomentar la participació entre la població.
Des de l’Ajuntament es vol garantir el bon funcionament d’aquestes xarxes, ja que són xarxes obertes a la interactuació i comentaris de la ciutadania i cal regular-ho.
S’aprova aquest punt per unanimitat.

9. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.
Podeu ampliar la informació sobre aquest punt a l’enllaç: http://bisbalpenedes.com/web/2017/06/22/el-ple-ordinari-del-passat-19-de-juny-va-aprovar-el-primer-rom-de-lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes/

S’aprova aquest punt amb els vots de PDeCAT i PSC. ERC vota en contra.

10. Aprovació inicial del Codi Ètic i de Bona Conducta.

Podeu ampliar la informació sobre aquest punt a l’enllaç: http://bisbalpenedes.com/web/2017/06/22/el-ple-de-lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes-ha-aprovat-el-codi-etic-i-de-bona-conducta/
S’aprova aquest punt amb els vots de PDeCAT i PSC. ERC vota en contra.

11. Es proposa aprovar la declaració de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acte administratiu pel qual es va aprovar l’arrendament de la finca que conforma el Poliesportiu a l’Associació Segle XX mitjançant procediment obert i preu bonificat podent-se permetre el subarrendament de la partida del Local destinada a Bar Restaurant per part de l’Arrendatari per acord del Ple de data 17 de setembre del 2013.

El 2016 l’Ajuntament va sol·licitar una auditoria sobre la contractació administrativa de serveis realitzats per l’Ajuntament en el període 2011/15.

En relació a un contracte d’arrendament entre l’Ajuntament i l’entitat Club segle XX, aprovat per Ple el 2013, l’informe d’auditoria manifesta que el Poliesportiu Municipal està classificat com a patrimoni municipal del sòl i que, per tant, no es podia adjudicar directament a una entitat sinó que s’havia de fer concurs.

Posteriorment es va sol·licitar un informe a la Diputació de Tarragona i les conclusions d’aquest informe són:

  • No és correcte adjudicar la gestió de l’immoble amb un contracte d’arrendament, sinó que s’ha de fer amb concurs
  • Es va adjudicar el contracte com a bé patrimonial i no ho és , és un bé de patrimoni municipal del sòl
  • El cànon del contracte no està fonamentat en cap estudi econòmic

A partir de l’auditoria i l’informe de la Diputació, el secretari municipal redacta un informe on manifesta que aquest és nul d’acord amb l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que és un acte administratiu que prescindeix total i absolutament del procediment establert.

L’Ajuntament ha de sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya perquè dictamini si és nul o no ho és.

No s’aprova aquest punt amb els vots en contra d’ERC i PSC. PDeCAT vota a favor.

12. Informació de Gestió.

Imports subvenció PAM aquest 2017: 218.499,74€

S’informa que ja es compta amb el projecte de construcció del local social de la Miralba de 239.376,15€ (IVA inclòs). És un local de planta baixa, amb una sala gran polivalent, bar, lavabos, magatzem, dos despatxos i un porxo. Un total de 230,33m2 a la parcel·la municipal del costat d’on hi ha la masia. La subvenció és pel 90% de l’import, o sigui de 215.438,54€ (el 10% restant 23.937,61€ és amb fons propis de l’Ajuntament). La resta d’import de la subvenció (218.499,74€ – 215.438,54€= 3.061,46€) es demana per despeses corrents, assegurances.

Aquest punt no es vota.

13.Precs i preguntes.

 

 

 

Comments are closed.