Ordre del dia del Ple Ordinari del dilluns 19 de juny a les 19h

 

Ordre del dia del Ple Ordinari que se celebrarà el dilluns 19 de juny 2017 a les 19:00:

1 Aprovació de l’acta anterior ordinària del 20 de març del 2017 i extraordinària del 29 de maig de 2017

2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3. Donar compte Decret d’alcaldia 2017-250 aprovació liquidació pressupost 2016

4. Donar compte informe de secretaria Intervenció període mig de pagament primer trimestre del 2017

5. Aprovació modificació de crèdit 2/2017 del pressupost del 2017

6. Aprovació de l’ordenança reguladora de les bases generals per l’atorgament d’ajuts individualitzats a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides de subvencions per les activitats d’excursions i colònies escolars 2017-2018

7. Aprovació declaració per poder contractar personal laboral temporal i/o funcionari interí per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables a sectors funcions i categories professionals.

8. Aprovació inicial del protocol d’ús de xarxes socials de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

9. Aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.

10. Aprovació inicial del Codi Ètic i de Bona Conducta.

11. Aprovació declaració de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acte administratiu pel qual es va aprovar l’arrendament de la finca que conforma el Poliesportiu a l’Associació Segle XX mitjançant procediment obert i preu bonificat podent-se permetre el subarrendament de la partida del Local destinada a Bar Restaurant per part de l’Arrendatari per acord del Ple de data 17 de setembre del 2013.

12. Informació de Gestió.

13.Precs i preguntes

Comments are closed.