La Direcció General del Cadastre regularitza els expedients dels immobles de La Bisbal

La Direcció General del Cadastre està duent a terme l’actualització de totes les finques inscrites al cadastre incorporant les alteracions detectades a la cartografia (com ara construccions que no estan a la base del cadastre i que, per tant, no estan tributant) i bases de dades cadastrals. Aquesta actuació es fa arreu del territori espanyol i va començar el 2013. Cada any es publica al BOE un llistat de municipis on es farà la regularització cadastral i enguany La Bisbal del Penedès hi apareix.

Durant l’any 2016 una empresa externa va realitzar un treball de camp al municipi de La Bisbal del Penedès i va entregar els expedients de les alteracions detectades a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio S.A. (Segipsa) amb la finalitat que es realitzés la primera validació i correcció. Una vegada Segipsa va revistar els expedients, va entregar-los a la gerència del Cadastre, que s’encarrega de fer una segona validació i correcció dels expedients. Al final d’aquest procés és quan es preparen les notificacions per enviar-les als propietaris, unes notificacions que alguns veïns del municipi ja han rebut en els darrers dies.

Les notificacions les genera i les envia la Gerència del Cadastre a cada titular afectat per un expedient de regularització.

En el cas que necessitin informació sobre els expedients, aquests es poden consultar a través de la Seu Electrònica del Cadastre amb el  codi de seguretat que apareix a la carta dels veïns que han rebut la notificació. Si necessiten presentar al·legacions o reclamacions s’hauran de dirigir a la Gerència del Cadastre tal com indica la comunicació escrita que hauran rebut.

La notificació que envien consta de l’explicació del motiu de l’expedient (l’alteració detectada), l’explicació més tècnica amb el detall dels diferents locals de la finca amb la valoració efectuada, tipologies, usos, anys d’antiguitat… a més d’informació explicativa d’aquestes valoracions efectuades. També s’hi inclou un full de pagament de la taxa dels 60€ per a cada immoble regularitzat, pels treballs realitzats des de la Direcció General del Cadastre.

Més endavant els afectats rebran una carta per pagar l’IBI que els correspon després de la revisió cadastral.

Comments are closed.