L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès convoca un procés selectiu per a la contractació d’un enginyer tècnic industrial

L’Ajuntament convoca un procés selectiu per una plaça d’enginyer tècnic industrial. La Junta de Govern Local va aprovar el 6 d’abril de 2017 les bases de la convocatòria d’un procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, per a la cobertura d’una plaça d’enginyer tècnic industrial, en règim de funcionari interí a temps parcial (25 hores setmanals) a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. Els interessats poden presentar la documentació per optar a la plaça, a les oficines de l’Ajuntament, fins al 8 de juny de 2017.

Per prendre part de la convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

a)      Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliura circulació dels treballadors. En qualsevol cas, els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.

b)      Conèixer les dues llengües oficials de Catalunya: català i castellà

c)       Tenir complerts 16 anys d’edat, i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxim de jubilació forçosa

d)      Estar en possessió d’un grau en enginyeria o d’una enginyeria tècnica. Si es tracta d’un títol equivalent o obtingut a l’estranger, cal aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

e)      No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents al lloc de treball convocat.

f)       No estar inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

g)      Posseir el permís de conduir de vehicles de la classe B.

Es tracta d’una plaça amb funcions relacionades dins l’àmbit d’enllumenat públic i d’eficiència energètica, equipaments municipals i subministraments, projectes d’obra pública, salut pública, activitats, contaminació acústica i lumínica i medi ambient i d’aquelles competències mínimes establertes a l’art. 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local. El lloc de treball es considera necessari per optimitzar les despeses i poder executar les peticions ciutadanes i a les necessitats del municipi.

Les principals funcions d’aquest lloc de treball són:

Elaboració completa de projectes tècnics propis de l’enginyeria municipal (memòria, plànols, amidaments, pressupost d’estudi de seguretat i salut i plecs de condicions). Preparació de documentació per a l’obtenció de subvencions. Organitzar, coordinar i supervisar treballs d’obra pública i d’infraestructures de serveis: pavimentació, urbanització, aigua potable, clavegueram, telecomunicacions, enllumenat públic, etc. Control de qualitat i econòmic de les obres i Control de la Brigada Municipal. Emissió d’informes preceptius per l’atorgament de Llicències d’Activitats i obres i d’instal·lacions. Manteniment i seguiment de l’estat dels diversos elements de l’espai públic i de les instal·lacions de les dependències municipals. Redacció d’informes tècnics diversos. Consums i estalvi energètic. Seguiment i control dels contractes de concessions municipals. Licitació i contractació d’obres i serveis. Elaboració de plecs de clàusules tècniques.

Documentació i ampliació de la informació sobre la convocatòria:

Per a més informació sobre la convocatòria podeu entrar a l’enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20170508&anyp=2017&num=03462&v=i

Podeu trobar el document de sol·licitud per emplenar al següent enllaç: http://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2017/05/convo_enginyer.pdf

També us podeu adreçar al Servei d’Ocupació Municipal de La Bisbal (SOM Bisbal) o a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès (carrer Major, 21 Telèfon: 977 68 84 38) .

Comments are closed.