Informació sobre els requisits per poder-se acollir al cànon social de l’aigua

El cànon de l’aigua, segons l’Agència Catalana de l’Aigua, és un impost amb finalitat ecològica sobre l’ús que es fa de l’aigua, a través del qual els usuaris contribueixen als costos dels serveis del cicle de l’aigua. De manera genèrica, el cànon de l’aigua fa efectiu el principi qui contamina i qui consumeix paga. D’aquesta manera l’objectiu és fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums més elevats.

Per la seva banda, el cànon de l’aigua d’ús domèstic és el que es defineix per als usos residencials, particulars o comunitaris, fet per persones físiques o jurídiques, que es corresponen amb l’ús de l’aigua per a sanitaris, per a dutxes, per a cuina i menjador, per a rentades de roba i de vaixelles, regs de jardins, piscines i altres zones comunitàries, refrigeració i condicionaments domiciliaris, i amb altres usos de l’aigua que es puguin considerar consums inherents o propis de l’activitat humana en habitatges. L’aigua consumida en l’àmbit domèstic pot provenir de dues fonts:

-De la xarxa de subministrament d’aigua: s’aplica un cànon de l’aigua que les entitats subministradores (municipals o privades) repercuteixen als abonats en les factures d’aigua que emeten.

-De fonts pròpies (pous o altres): en què el cànon de l’aigua no s’inclou a cap factura i és el titular de la font qui ha de fer els tràmits necessaris per abonar-lo directament a l’Agència Catalana de l’Aigua.

Trobareu més informació sobre el cànon de l’aigua d’ús domèstic al següent enllaç: http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=B26200189501432890484504&_nfls=false

 

Per sol·licitar el cànon els interessats, que han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titular d’una captació d’aigua, hauran de dirigir-se presencialment, de forma telemàtica o per correu postal a l’Agència Catalana de l’Aigua. S’hauran de donar les següents circumstàncies:

-Formar part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur

-Ser perceptor d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat

-Ser perceptor d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent

-Ser perceptor d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa o invalidesa

-Ser destinatari del fons de prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI)

-Ser perceptor de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol)

-Ser perceptor del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS)

-Ser perceptor del fons de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)

Un cop concedit i acceptat el cànon de l’aigua, caldrà que la persona física titular s’adreci a les oficines d’Aqualia (dimecres i dissabtes de 10h a 13h al CMC) per sol·licitar la tarifa social municipal, una vegada estigui en vigor.

Comments are closed.