Noves bonificacions per als usuaris de transport públic en situació d’atur

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a les persones en situació d’atur, l’ATM del Camp de Tarragona ofereix una bonificació, des de l’any 2012, del 73% sobre el preu dels títols de transport mensuals T-MES a tots aquells usuaris de transport públic que compleixin algun dels requisits següents:

-Percebre un subsidi per desocupació d’un import inferior al salari mínim

-Rebre qualsevol altre ajut inferior al Salari Mínim Interprofessional o bé no rebre’n cap, però estar inscrit/a com a demandant d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els darrers 2 anys, i trobar-se en procés de cerca de feina tutoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya que requereixi algun sistema de transport de manera freqüent.

Aquest mes de març han millorat els requisits per accedir a la bonificació. Així, també podran ser beneficiàries les persones que, tot i no percebre cap ajuda per part de l’Estat, reben ajudes per part dels serveis socials dels ajuntaments o ens locals integrats dins l’àmbit de l’ATM.

Abans d’adquirir la targeta o títols de transport bonificat cal que la persona en situació d’atur obtingui un certificat que acrediti que compleix alguns dels requisits d’accés establerts. Aquest certificat es pot obtenir de les següents maneres:

-En cas de percebre un subsidi o ajut per desocupació d’un import inferior al salari mínim interprofessional (SMI), la persona interessada s’ha d’adreçar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

-En cas de rebre qualsevol ajut inferior al SMI o bé no rebre’n cap però haver estat inscrit com a demandant d’ocupació durant un mínim de 2 mesos en els darrers 2 anys i trobar-se en un procés actiu de cerca de feina, la persona interessada s’ha d’adreçar a la seva Oficina de Treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

-En cas de no percebre cap ajuda per part de l’Estat però rebre ajudes similars per part dels serveis socials dels ajuntaments integrats dins l’àmbit de l’ATM del Camp de Tarragona, la persona interessada en situació d’atur s’ha d’adreçar al seu ajuntament o ens local per obtenir el corresponent certificat tipus.

Per a obtenir la targeta i els títols de transport bonificats, la persona beneficiària ha de dirigir-se al Centre d’Atenció d’Autobusos de l’ATM ubicat a l’estació d’autobusos de Tarragona (C/Pere Martell, 1 – Tarragona) lliurant el certificat original emès pel SEPE pel SOC o per l’ajuntament corresponent juntament amb la còpia del DNI/NIE/Passaport nacional.

Per a més informació podeu entrar al web www.atmcamptarragona.cat o trucar al 900 828 555.

Comments are closed.