S’ha obert el termini per demanar la subvenció per naixement o adopció

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ofereix un ‘xec nadó’ valorat en 100€ per gastar en comerços del municipi als bisbalencs que hagin tingut o adoptat un nen o una nena durant el 2016. El termini per acollir-se a aquesta subvenció estarà obert del 28 de febrer al 27 de març, ambdós inclosos. Els sol·licitants hauran d’entrar per registre d’entrada a l’Ajuntament la documentació especificada a les bases de la convocatòria, que poden descarregar-se a la part inferior d’aquesta nota.

Per a més informació contacteu amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per telèfon: 977 68 84 38 o a través del correu electrònic: info@bisbalpenedes.com. També podeu adreçar-vos directament a la Casa de la Vila, al Carrer Major, 21.

 


1. Bases Reguladores
Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions estan contingudes en 
l’ordenança específica per a la concessió de subvencions a la natalitat i 
adopció , aprovada pel Ple de la corporació en data 25 de novembre de 2015, i 
publicada en el Butlletí oficial de la província.
2. Crèdits pressupostaris
La quantia total de la subvenció no podrà superar la quantitat consignada en 
la partida 231.48003 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.
La subvenció té com a finalitat dinamitzar el comerç local, donant-lo a 
conèixer a les famílies que rebran el xec nadó. Pal•liar les despeses ocasionades 
per l’entrada d’un nou membre a la família.
3. Requisits dels sol•licitants
Que el/ la sol•licitant estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima 
de 6 mesos abans del naixement o adopció del nen/a. I que el nen/a hagi nascut 
durant el 2016.
4. Òrgan competent per a la instrucció i resolució
L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és l’alcaldia.
L’òrgan competent per resoldre serà la Junta de Govern Local, en virtut de 
l’article 7.4 de l’ordenança general de subvencions
5. Termini de presentació de sol•licituds i documentació
Les sol•licituds es formularan en el model que consta com a annex d’aquesta 
convocatòria. 
Es dirigiran al Sra. alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament, i es
presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels 
mitjans assenyalats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques en el 
termini de vint dies hàbils des de la publicació de la convocatòria en el 
Butlletí oficial de la província. A la sol•licitud cal aportar els documents 
següents:
a) Model de sol•licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom 
de la persona sol•licitant, adreça, telèfon, DNI. Així mateix, haurà d'indicar 
una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció.
Es podran presentar les sol•licituds de manera telemàtica en els termes que preveu 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques
6. Termini de resolució i notificació
El termini de resolució i notificació serà de 60 dies des de la presentació 
de la sol•licitud.
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució legitima 
els interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol•licitud 
de concessió de la subvenció.
7. Pagament
El pagament de les quantitats que conformen la subvenció que s’hagi concedit 
s’efectuarà dins de l’exercici econòmic que correspongui, en funció de la 
disponibilitat pressupostària i d’acord amb l’art. 10 de les bases reguladores 
específiques.
En el cas de no existir crèdit suficient la concessió de la subvenció quedaria 
sense efectes.
8. Fi de la via administrativa
L’acte de resolució de la subvenció esgota la via administrativa. De conformitat 
amb allò que estableix 
l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del procediment administratiu comú de les administracions públiques es podrà 
interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest 
Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la recepció de 
la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat contenciós administratiu de Tarragona.

La Bisbal del Penedès, 
L’Alcaldessa-Presidenta
Agnès Ferré i Cañellas
-Podeu descarregar aquí el model de sol.licitud en format PDF:
 Model_sol_xec_nado

Comments are closed.