Projecte d’Estatuts Sector industrial Les Planes

ANUNCI

Aprovat inicialment el Projecte d’Estatuts que haurà de regir la constitució i funcionament de la Junta de Conservació del Sector industrial Les Planes Baixes d’aquest Municipi, per acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2016, de conformitat amb l’article 119.2 del Decret Legislatiu 1 / 2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, se sotmet a informació pública pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’Estatuts que regulen la composició i funcionament de la propera constitució de la Junta de Conservació de la urbanització del sector “les Planes Baixes” del municipi de la Bisbal del Penedès, en desenvolupament i de conformitat amb el planejament urbanístic.

Segon.- Sotmetre a informació publica el projecte d’Estatuts, en el termini d’un mes , mitjançant en el Taulell d’Edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com, donar audiència als interessats, amb citació personal, pel mateix termini comú d’un mes, i tot això als efectes de que puguin formular-se quantes al•legacions suggerencies o reclamacions poguessin estimar-se com a pertinents.

Tercer.- Conclosos els anteriors tràmits, se remetre l’expedient a la Junta de Govern per la seva aprovació definitiva.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcadessa Presidenta la signatura de qualsevol documentació en referència a l’aprovació dels Estatuts de la Junta de Conservació Sector Industrial “Les Planes Baixes” a la Bisbal del Penedès.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals, a fi que pels mateixos puguin formular quantes al•legacions estimin pertinents als seus drets.

Agnès Ferrè Cañellas
L’Alcaldessa

La Bisbal del Penedès, 22 de juliol de 2016

Comments are closed.