Ban Fogueres Revetlles

Es posa en general coneixement que cada veí, o associació que vulgui realitzar una foguera ha de demanar permís a l’Ajuntament i que caldrà que presenti juntament amb la instància de sol•licitud de la foguera, el següent:
– Declaració Responsable Titular, donant acompliment als següents punts:
– Es donarà avís al veïnat més proper, perquè tanquin les finestres i calçons. Així com els tendals de terrasses.
– Acompliment de distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats i façanes d’edificacions.
– Prohibició de saltar damunt de les brases.
– Assegurar el pas a la foguera dels vehicles d’emergència.
– Acompliment de distància de 500 metres respecte zones forestals.
– Separació línies elèctriques i telefòniques.
-Al lloc destinat a fer la foguera, es farà un treball previ, per deixar-ho net de bardisses o altres materials inflamables.
-La foguera, s’ha de fer sobre terra, prohibit fer-ho sobre asfalt.
– Es tindrà cura dels materials a cremar, prohibit cremar, papers, teixits, bidons, llaunes, pneumàtics, plàstics, i/o similars, …, presencialment, es cremarà fusta.
– No es farà servir, benzina, ni qualsevol líquid inflamable, per encendre la foguera.
-Si fa molt de vent, no es podrà autoritzar la foguera.
– En tot moment s’ha de disposar d’algun mitja, per apagar la foguera (galledes d’aigua, mànegues, extintors, etc.).
– Es tindrà cura i vigilància, de un cop feta la festa, la foguera quedi totalment extingida.
– Aportar un plànol d’emplaçament, amb indicació exacta de la foguera.

Comments are closed.